Gå til sidens indhold

10 jul 2024

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til Rigsrevisionen

Til offentlig meddelelse: På vegne af byretterne videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i straffesager til Rigsrevisionen.

Der orienteres hermed om, at Domstolsstyrelsen på vegne af byretterne videregiver personoplysninger i straffesager.

Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens opfølgning over for Statsrevisorerne på Rigsrevisionens beretning fra 2022 om byretternes sagsbehandlingstider for straffesager.

Der videregives følgende data i straffesager for perioden 2020 – 2023, begge år inklusive, og datatrækket omhandler alle sager, der er modtaget fra anklagemyndigheden i perioden og alle sager, der er afsluttet i perioden:

  • Embede
  • Sagsnummer
  • Sagstype
  • Modtagelsesdato
  • Afgørelsesdato
  • Afgørelsestype
  • Antal tiltalte i sagen
  • Politijournalnummer
  • Seneste berammelsesdato i sagen
  • Dato for hvornår retten har berammet sagen

Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sammenholdt med rigsrevisorlovens § 2 og § 12.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive opbevaret af Domstolsstyrelsen, indtil Rigsrevisionen har afsluttet deres undersøgelse.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som Domstolsstyrelsen på vegne af retterne videregiver til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at Domstolsstyrelsen videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ret, der har behandlet retssagen. Du kan finde rettens kontaktoplysninger på www.domstol.dk

Du har ret til at klage til over, at Domstolsstyrelsen på vegne af retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Sidsel L. Kier
Databeskyttelsesrådgiver
dpo@domstolsstyrelsen.dk