Gå til sidens indhold

Bibeskæftigelsesnævnet

10 apr 2019

Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnets årsberetning for 2018

Bibeskæftigelsesnævnet har afgivet sin årsberetning for 2018.

Årsberetningen indeholder bl.a. oplysninger om de afgørelser, som nævnet har truffet i 2018. Derudover er dommernes indberetninger for 2018 – bortset fra de enkelte dommeres indtægtsoplysninger, som ikke er undergivet aktindsigt – tilgængelige i den elektroniske udgave af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere oplysninger om størrel­sen af dommernes samlede biindtægter i 2018 og en omtale af nævnets afgørelser om overskridelse af indtægtsloftet i perioden 2016-2018.

Baggrund

Efter retsplejeloven skal en dommer hvert år inden den 1. februar foretage indberetning om sin bibeskæftigelse. Indbe­retningen skal indeholde oplysninger om hvervet og indtægten ved hvervet.

Der er fastsat et loft for en dommers indtægter ved bibeskæftigelse (indtægtsloftet). Indtægtsopgørelsen sker i faste perioder på tre kalenderår. I forlængelse af afslutningen af en indtægtsperiode træffer nævnet afgørelse i de sager, hvor dommere har overskredet indtægtsloftet.

Kontakt: Dommerfuldmægtig Louise Mundt Dinesen (sekretær for nævnet), tlf.nr.: 33 63 27 50.

Se årsberetningen for 2018 her.