Gå til sidens indhold

Bibeskæftigelsesnævnet

08 apr 2022

Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnets årsberetning for 2021

Bibeskæftigelsesnævnet har afgivet sin årsberetning for 2021.

Årsberetningen indeholder bl.a. oplysninger om de afgørelser, som nævnet har truffet i 2021. Årsberetningen indeholder endvidere oplysninger om størrel­sen af dom­mernes samlede biindtægter i 2021 og en omtale af nævnets afgørelser om overskridelse af indtægtsloftet i perioden 2019-2021.

Efter retsplejeloven skal en dommer hvert år inden den 1. februar foretage indberetning om sin bibeskæftigelse. Indberetningen skal indeholde oplysninger om hvervet og indtægten ved hvervet. Dommernes indberetninger for 2021 – bortset fra de enkelte dommeres indtægtsop­lysnin­ger, som ikke er undergivet aktindsigt – er tilgængelige på Bibeskæftigelsesnævnets hjemmeside.

Der er fastsat et loft for en dommers indtægter ved bibeskæftigelse (indtægtsloftet). Indtægtsopgørelsen sker i faste perioder på tre kalenderår. I forlængelse af afslutningen af en indtægtsperiode træffer nævnet afgørelse i de sager, hvor dommere har overskredet indtægtsloftet.

Kontakt: Dommerfuldmægtig Michael Hadberg (sekretær i nævnet), tlf.nr.: 33 63 27 50.

Hele redegørelsen kan læses her.