Gå til sidens indhold

Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnet

Her kan du finde oplysninger om nævnets forretningsorden, sammensætning, medlemmer mv.

Bibeskæftigelsesnævnet varetager en række opgaver vedrørende dommeres bibeskæftigelse, herunder behandling af ansøgninger fra dommere om tilladelse til at påtage sig fast indtægtsgivende bibeskæftigelse.

Bibeskæftigelsesnævnet blev pr. 1. januar 2007 oprettet som led i en ny regulering af dommeres bibeskæftigelse (lov nr. 537 af 8. juni 2006).

Nævnets sekretariatsopgaver varetages af Højesteret.

Forretningsorden

Bibeskæftigelsesnævnets forretningsorden er beskrevet i Bekendtgørelse om Forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet (BEK nr 138 af 13/02/2007).

Se bekendtgørelsen om Bibeskæftigelsesnævnet på www.retsinformation.dk

Nævnets medlemmer pr. 1. februar 2024

Jens Peter Christensen (formand)
højesteretspræsident

Carsten Kristian Vollmer (næstformand)
præsident for Østre Landsret

Jens Røn
præsident for Vestre Landsret

Jørgen Lougart
præsident for Retten i Roskilde – indstillet af de øvrige retspræsidenter

Mikael Sjöberg
landsdommer i Østre Landsret – indstillet af Den Danske Dommerforening

Per Baltzer Overgaard
professor, ph.d.,prodekan, Aarhus Universitet - indstillet af Danske Universiteter

Ejnar Bo Pedersen
sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen - indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Søren Friis Hansen (suppleant for Per Baltzer Overgaard)
professor, Copenhagen Business School - indstillet af Danske Universiteter

Ulrik Kampmann (suppleant for Ejnar Bo Pedersen)
sekretariatschef - indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Bibeskæftigelsesnævnets sekretariatsopgaver varetages af Højesteret, jf. retsplejelovens § 47 f, stk. 3.

Sekretær: dommerfuldmægtig Anne Sofie W. Hendel, Bibeskaeftigelsesnaevnet@Hoejesteret.dk, telefon 33 63 27 50.

Nævnets sammensætning

Efter retsplejeloven består Bibeskæftigelsesnævnet af:

  • Præsidenten for Højesteret (formand)
  • Præsidenterne for landsretterne
  • 1 retspræsident indstillet af de øvrige retspræsidenter
  • 1 dommer indstillet af Den Danske Dommerforening
  • 2 repræsentanter for offentligheden indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd henholdsvis Rektorkollegiet.

Tilsyn

Beslutning om, at en dommer skal omfattes af den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning

Der er i retsplejelovens § 47 b fastsat en grænse for dommeres indtægter ved bibeskæftigelse på 50% af lønnen i hovedstillingen set over en 3-årig periode (som overgangsordning er grænsen i den første 3-årige periode 75%). Retspræsidenterne påser, at denne grænse ikke overskrides. Ved overskridelse forelægger retspræsidenten sagen for Bibeskæftigelsesnævnet og videregiver i den forbindelse de indtægtsoplysninger, som dommeren har indberettet i henhold til retsplejelovens § 47 c, stk. 2, 3. pkt. Nævnet kan herefter i medfør af § 47 b, stk. 3, 3. pkt., beslutte at fastsætte en lavere indtægtsgrænse for den pågældende dommer i den kommende opgørelsesperiode, samt eventuelt at dommeren fremover skal omfattes af den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning i retsplejelovens § 47 d.

Tilsyn i forbindelse med den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning

Såfremt Bibeskæftigelsesnævnet træffer beslutning om, at en dommer skal omfattes af den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning i retsplejelovens § 47 d, er det i forarbejderne forudsat, at dommeren skal indberette de relevante oplysninger, jf. § 47 d, stk. 1 og 2, til nævnet og, hvis vedkommende er omfattet af tilladelsesordningen i § 47 d, stk. 3, søge nævnet om tilladelse til at påtage sig bibeskæftigelse. Dommeren vil kunne pålægges også at indberette de pågældende oplysninger til embedets retspræsident.

Indberetnings- og tilladelsesordningen i retsplejelovens § 47 d omfatter følgende dele: Efter stk. 1 kan en dommer om fornødent pålægges at indsende en redegørelse for dommerens tidsforbrug i forbindelse med varetagelse af hverv ved siden af hovedstillingen. Efter stk. 2 kan dommeren endvidere pålægges at indsende en opgørelse over de indtægter, som den pågældende i en nærmere angivet periode har modtaget i forbindelse med de enkelte hverv, som dommeren har varetaget ved siden af hovedstillingen. Pålægget kan også omfatte fremtidige indtægter. Hvis de oplysninger, dommeren har afgivet i henhold til stk. 1 og 2 eller efter den almindelige indberetningsordning, jf. retsplejelovens § 47 c, stk. 2, 3. pkt., giver anledning dertil, kan retspræsidenten – eller nævnet alene efter § 47 b, stk. 3, 3. pkt., nr. 2 – efter drøftelse med nævnet beslutte, at dommeren i en nærmere angivet periode eller indtil videre kun med retspræsidentens eller nævnets tilladelse må påtage sig hverv ved siden af hovedstillingen.

Sidst opdateret: 11. marts 2024