Gå til sidens indhold

Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnet

Her kan du se retningslinjerne for, hvornår en dommers bibeskæftigelse kræver nævnets tilladelse, hvornår der er indberetningspligt samt på hvilket grundlag nævnet baserer sine afgørelser.

I hvilke tilfælde må en dommer have fast bibeskæftigelse?

En dommer må kun have fast indtægtsgivende beskæftigelse ved siden af dommerstillingen, hvis det ved lov er bestemt, at det pågældende hverv skal varetages af en dommer, eller hvis dommerens varetagelse af hvervet tillades af Bibeskæftigelsesnævnet, jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 1.

Skal en dommer indberette sin bibeskæftigelse?

Ja. Efter retsplejeloven skal en dommer hvert år inden den 1. februar foretage indberetning om sin bibeskæftigelse. Indbe­retningen skal indeholde oplysninger om hvervet og indtægten ved hvervet.

Der er fastsat et loft for en dommers indtægter ved bibeskæftigelse (indtægtsloftet). Indtægtsopgørelsen sker i faste perioder på tre kalenderår. I forlængelse af afslutningen af en indtægtsperiode træffer nævnet afgørelse i de sager, hvor dommere har overskredet indtægtsloftet.

Kræver lejlighedsvis beskæftigelse nævnets tilladelse?

Nej. Der skal kun skal indhentes tilladelse ved beskæftigelse af fast karakter. Dette indebærer, at hverv af lejlighedsvis eller enkeltstående karakter - fx enkeltstående voldgiftsretter - ikke kræver nævnets tilladelse.

Hvilket grundlag baserer nævnet sine afgørelser på?

Det fremgår af lovforslagets forarbejder, at nævnets afgørelse skal baseres på en vurdering af, om beskæftigelsen kan give anledning til habilitetsmæssige problemer eller på anden måde efter sin art ikke vil være forenelig med dommerhvervet. Endvidere vil omfanget af den ansøgte bibeskæftigelse i forhold til hovedstillingen også kunne inddrages i overvejelserne, hvis omstændighederne på forhånd giver grundlag for at antage, at bibeskæftigelsen kan have negativ indflydelse på arbejdet i hovedstillingen.

Sidst opdateret: 30. marts 2020