Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

23 feb 2023

Den Særlige Klageret

Ikke genoptagelse af dom om straf for omskæring af døtre

Ikke genoptagelse af Højesterets dom af 2. maj 2018 om straf for omskæring af døtre

Den Særlige Klageret har den 22. februar 2023 afsagt kendelse i sag 22/15007

Begæring fra advokat Mads Krøger Pramming på vegne af
T1 og T2
om genoptagelse af en sag, der er
afgjort ved Højesterets dom af 2. maj 2018

Ved Højesterets dom af 2. maj 2018 blev T1 og T2 straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder for at have ladet deres to døtre omskære på et ikke nærmere identifice­ret sted i Afrika. T1 blev endvidere udvist betinget.

Klageretten har tidligere ved kendelse af 5. september 2019 afvist en begæring om gen­op­tagelse af samme sag. I kendelsen er gengivet udtalelser af 14. september 2018 om T1 og T2’s døtre, fra en overlæge og professor fra Uppsala Universitet, samt en udtalelse af 19. juni 2019 fra Retslæge­rådet.

Spørgsmålet for Klageretten var, om der var tilvejebragt nye oplysninger, og om det skønnes antageligt, at disse, om de havde foreligget under sagen, kunne have bevirket frifindelse eller anvendelse af en væsentlig mildere straffebestemmelse. 

De nye oplysninger, som T1 og T2 havde påberåbt sig, en angik en ny udtalelse af 19. maj 2021 om døtrene fra en ledende overlæge fra Amager og Hvidovre Hospital, samt en udtalelse fra samme læge vedrørende den video, der er optaget af den op­rindelige retsmedicin­ske (fotokolposkopiske) undersøgelse af den ene af døtrene på Odense Universitetshospital. T1 og T2 havde endvidere påberåbt sig, at en læge, som afgav forklaring i sagen, har udtalt, at han følte sig presset af anklagemyndigheden, til at så tvivl om sin egen lægefaglige vurdering under vidneafhøringen i sagen, at et centralt vidne i sagen muligvis blevet vildledt om sagens genstand og at væsentlige beviser blev afvist med henvisning til overflødig bevisførelse.

Klageretten fandt efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagerne, at der ikke var grundlag for at genop­tage sagen.

Læs hele Klagerettens kendelse i sag 22/15007 (pdf)

Læs Klagerettens kendelse af 5. september 2019 (pdf)