Gå til sidens indhold

Domstolene i Grønland

Domstolene i Grønland

Som hovedregel kan du klage over (appellere) afgørelser, der er truffet af en kredsret eller af Retten i Grønland.

Hvis du vil klage over en dom kaldes det anke. 

Hvis du vil klage over en beslutning kaldes det kære.

Når landsretten har truffet en afgørelse i en sag, der er blevet anket eller kæret, vil den tidligere afgørelse fra kredsretten eller Retten i Grønland ikke længere være gældende.

Anke

Hvad er anke?

Anke er at klage over en dom.

Domme, der er afsagt af en kredsret eller af Retten i Grønland (1. instans), kan ankes til Grønlands Landsret (2. instans) af sagens parter.

Landsrettens domme kan ikke ankes med mindre Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til anke til Højesteret, hvis sagen er principiel.

En ansøgning om tilladelse til at anke en landsretsdom skal sendes til Grønlands Landsret eller til Procesbevillingsnævnet.

Fristen for at søge om tilladelse til anke er som udgangspunkt 8 uger efter, at landsretten har afsagt dom i civile sager og 4 uger efter, at landsretten har afsagt dom i kriminalsager.

Anke familieretlige sager

Fristen for anke er 8 uger efter, at kredsretten eller Retten i Grønland har afsagt dom i sager om forældreansvar, skilsmisse eller separation.

I sager om faderskab eller umyndiggørelse er ankefristen normalt 4 uger.

Sagen ankes ved at indlevere en ankestævning til Grønlands Landsret. Sammen med ankestævningen skal du aflevere en kopi af den dom, du ønsker at anke. Du kan finde en blanket til en ankestævning her (link til ankestævning i familieretlige sager)

Du kan få vejledning om, hvordan du anker en familieretlig dom ved at kontakte din lokale kredsret, Retten i Grønland eller Grønlands Landsret.

Retterne kan ikke rådgive dig om, hvordan du bedst fører din sag for retten. Du kan få rådgivning ved at kontakte en advokat eller IKIU, som også kan hjælpe dig med at søge fri proces. Du kan læse mere om betingelserne for at søge fri proces på Rigsombudsmandens hjemmeside under familieretlige anliggender.

Anke civile sager

Fristen for anke af almindelige civile sager er normalt 4 uger efter at Retten i Grønland har afsagt dom. Landsretten kan i særlige tilfælde give tilladelse til at anke dommen i en civil sag efter, at fristen på 4 uger er udløbet.

En ansøgning om tilladelse til anke efter 4 ugers fristen skal sendes til landsretten inden 1 år efter, at dommen er afsagt.

Sagen ankes ved at indlevere en ankestævning til Grønlands Landsret. Sammen med ankestævningen skal du aflevere en kopi af den dom, du ønsker at anke. Du kan finde en blanket til ankestævningen her (link til ankestævning i civile sager)

Du kan få vejledning om, hvordan du anker en civil dom ved at kontakte din lokale kredsret, Retten i Grønland eller Grønlands Landsret.

Når man ikke har erfaring med retssager, kan det være vanskeligt at formulere sin påstand på den rigtige måde eller vurdere, hvilke beviser man bør føre for at få alle relevante oplysninger frem i sagen. Retterne kan ikke rådgive dig om, hvordan du bedst fører sagen for retten. Du kan få rådgivning ved at kontakte en advokat eller IKIU, som også kan hjælpe dig med at søge fri proces. Du kan læse mere om betingelserne for at søge fri proces på Rigsombudsmandens hjemmeside under familieretlige anliggender.

Læs mere om: Vejledning i civile sager

Anke kriminalsager

Ankefristen er 2 uger fra kredsretten eller Retten i Grønland har afsagt dom i en kriminalsag.

Landsretten kan i særlige tilfælde give tilladelse til at anke dommen i en kriminalsag efter, at fristen på 2 uger er udløbet.

En ansøgning om tilladelse til anke efter 2 ugers fristen skal sendes til landsretten inden 14 dage efter, at du er blevet klar over, at du har en grund til at anke sagen.

Bliver sagen anket af anklagemyndigheden, har du 14 dage fra du er blevet oplyst om anklagemyndighedens anke til at modanke.

Du kan anke eller modanke mundtligt eller skriftligt ved at kontakte retten eller politiet.

Du bør kontakte din forsvarer, hvis du overvejer, om du skal anke eller modanke dommen.

Du kan læse: Vejledning appel kriminalsager

Kære

Hvad er kære?

Kære er at klage over en beslutning.

Beslutninger, der bliver truffet under en retssag ved en kredsret eller Retten i Grønland kan kæres til landsretten, af den som beslutningen er rettet imod.

Desuden kan journalister kære en beslutning om dørlukning under en retssag, som de gerne vil følge.

Hvordan kan jeg kære en beslutning?

Fristen for at kære en beslutning er som hovedregel 2 uger fra den dag, afgørelsen er truffet.

Kære kan ske mundtligt under retsmødet eller ved at indlevere et kæreskrift til den kredsret, hvis beslutning kæres. Du kan finde en blanket til kæreskrift her

Kæreskriftet skal indeholde en påstand - det vil sige det resultat du mener, sagen skal have i landsretten. Du bør skrive en begrundelse for påstanden. Kæreskriftet skal sendes til den ret, der har afsagt beslutningen og modparten skal have en kopi.

Kære har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at rettens afgørelse har virkning, mens din kære behandles i landsretten.

En landsretsbeslutning kan normalt ikke kæres. Dog kan procesbevillingsnævnet i særlige tilfælde tillade, at sagen kæres til Højesteret. Det kræver en bevilling, som procesbevillingsnævnet kan give til sager af særlig principiel karakter. Ansøgning om tilladelse til kære af en afgørelse skal sendes til landsretten eller procesbevillingsnævnet senest 4 uger efter afgørelsen er truffet.

Sidst opdateret: 21. juli 2023