Gå til sidens indhold

Domstolene i Grønland

Domstolene i Grønland

Domstolene i Grønland tilbyder en række uddannelser. Du kan blive uddannet som kredsdommer, dommerfuldmægtig eller retssekretær.

Kredsdommer

Vil du være med til at skabe den tryghed, der er nødvendig for et velfungerende retssamfund?

En kredsdommer har ansvar for at alle, der møder i kredsretten, får en ordentlig og retfærdig behandling.

En kredsdommer skal være åben og lydhør over for de synspunkter, der bliver præsenteret i retten, og skal opleves som uafhængig, ansvarlig og troværdig i alle forhold.

For at kunne søge en stilling som kredsdommer skal du først gennemgå den interne kredsdommeruddannelse. Hele uddannelsen varer 2 år og 3 måneder og foregår ved Retten i Grønland i Nuuk. Under uddannelsen er du ansat som kredsdommerkandidat og skal også udføre arbejdsopgaver mellem kursusforløb. Du får løn i henhold til overenskomsten under hele forløbet.

Hvis du har en juridisk universitetsuddannelse, kan uddannelsesperioden eventuelt afkortes til 1 år.

For at blive optaget på uddannelsen må du ikke være dømt i en kriminalsag, og du skal opfylde betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen. På Sullissivik kan du læse mere om valgret. Du skal også have kendskab til dit lokalområde - det vil sige grønlandske forhold. Og du skal være dygtig til dansk og grønlandsk, både mundtligt og skriftligt.

Du kan kun søge om at blive ansat som kredsdommerkandidat, når Dommerrådet annoncerer efter kandidater.

Se bekendtgørelse, studieordning og overenskomst for kredsdommere

Hvad kræver det af dig?

Det er vigtigt, at du har interesse for jura og samfundsforhold, og at du er indstillet på at yde en betydelig indsats for at imødekomme uddannelsens læringsmål.
Ved siden af undervisningen og forberedelsen til kurserne skal du være indstillet på at arbejde omhyggeligt og ansvarsbevidst med de sager, som du bliver tildelt.

Som person skal du være robust og parat til at træffe beslutninger af stor betydning for andre mennesker. Kredsdommeruddannelsen kan kun gennemføres, hvis du er flittig, engageret og villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når dette er nødvendigt.

Selve uddannelsen veksler mellem teori i form af kursusforløb og praksis i form af sagsbehandling. Undervejs fungerer du nemlig som kredsdommer og behandler sagstyper, som du har modtaget undervisning i. Der er indlagt 2 stopprøver i forløbet. Underviserne er erfarne jurister fra Grønland og Danmark.

Som færdiguddannet kredsdommerkandidat har du mulighed for at søge ledige stillinger i en af de fire hovedbyer; Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut eller Ilulissat. Grønlands kredsretter er normeret til 12 kredsdommere, og der er normalt mulighed for, at 2 færdiguddannede kredsdommerkandidater kan ansættes ud over de 12 kredsdommere.

Dommerfuldmægtig

Som ny dommerfuldmægtig ved Domstolene i Grønland bliver du ansat ved Retten i Grønland
For at blive dommerfuldmægtig skal du have en juridisk kandidateksamen.

Retten i Grønland er en 1. instans domstol, der varetager de komplicerede sager for kredsretterne, hvor dommerne ikke er jurister. Hvis du ikke allerede er uddannet dommerfuldmægtig, gennemgår du uddannelsesforløbet ved Retten i Grønland.

Den grønlandske dommerfuldmægtiguddannelse varer to år og er dermed et år kortere end den danske. Uddannelsen indeholder ni kurser og ni dele svarende til i Danmark.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve. Du arbejder som dommerfuldmægtig under uddannelsen.

Det første år, hvor du arbejder som dommerfuldmægtig, vil du blive introduceret til kredsretterne samt oplært i skifteret og registrering.

I løbet af det andet år kommer du til at arbejde med civil forberedelse, fogedret samt administration og ledelse.

Under hele uddannelsen vil du blive trænet i at afholde retsmøder - herunder hovedforhandlinger.

Under uddannelsen skal du på to besøgsophold. Det ene vil være ved en byret i Danmark, mens det andet besøgsophold vil være ved anklagemyndigheden i Nuuk, Grønlands Landsret, eller på et advokatkontor.

Meritoverførsel

Dit uddannelsesforløb som dommerfuldmægtig ved Retten i Grønland kan meritoverføres, hvis du senere vil arbejde i Danmark.

Hvis du vælger at flytte til Danmark under eller efter uddannelsesforløbet, kan du få meritoverført den gennemførte del af uddannelsen efter følgende regler:

  • Inden du har gennemført uddannelsen, kan du få meritoverført den del, du har været i gennem i forholdet én til én.
  • Hvis du netop har gennemført uddannelsen, kan du få meritoverført de to første år af den tre-årige danske dommerfuldmægtiguddannelse.
  • Har du været ansat ved Grønlands retsvæsen i mere end tre år, får du meritoverført hele uddannelsen. Det svarer til, at du også har afsluttet den danske grunduddannelse.
  • Hvis der er obligatoriske kurser, som du ikke har nået at tage under dommerfuldmægtiguddannelsen i Grønland, skal du naturligvis gennemføre disse kurser efterfølgende.

Retssekretær

Som retssekretær skal du bygge en retssag op fra bunden og færdiggøre den, når dommeren har afsagt sin dom

Derfor har du brug for viden om, hvordan retssager og retsvæsenet fungerer.

For at blive retssekretær skal du skal på forhånd have en TNI-kontoruddannelse fra handelsskolen eller lignende. Hvis du ikke har uddannelsen, kan du i stedet starte som elev ved Grønlands Domstole.

Retssekretær ved kredsretterne eller Retten i Grønland

Hvis du får job som retssekretær i en af kredsretterne eller ved Retten i Grønland, skal du starte ansættelsen med et 3 dages introduktionskursus i Nuuk.I løbet af kurset vil du prøve at lave udkast til retsbøger og dombøger. Du vil også lære at lave ekspeditioner og oprette arkivering. Du vil lære om retsvæsenets opbygning, og hvordan du bruger lovene i det daglige arbejde.

Du får indblik i de 7 sagstyper, som du vil komme til at behandle i stillingen som retssekretær:

Civile sager
Fogedsager
Kriminalsager
Skiftesager
Faderskabssager
Ægteskabssager/forældremyndighedssager
Andre sager

Kontakt Retten i Grønlands uddannelseskonsulent på post.rig@domstol.gl for mere information om uddannelsen til retssekretær.

Retssekretær i landsretten

Da landsretten er en mindre enhed, og arbejdet er forskelligt fra de andre retter, foregår introduktionen via sidemandsoplæring. Landsretten behandler kun ankesager, og det er først og fremmest kriminalsager, der bliver anket.Mange af retssagerne foregår i de mindre byer, hvor kredsretssagen foregik. Som retssekretær i landsretten får du derfor gode muligheder for tjenesterejser.

Kontorelev

Hvis du ønsker at være elev ved retsvæsenet, skal du starte på en kontoruddannelse ved TNI under Grønlands Handelsskole og derefter søge om at komme i praktik hos retsvæsenet.
Som elev med praktik hos retsvæsenet skal du prøve at arbejde i alle afdelinger inden for retsvæsenet. Du vil prøve at arbejde i en kredsret, ved Retten i Grønland, i administrationsafdelingen, i registreringen og i Grønlands Landsret. Derfor vil du blandt andet skulle arbejde i Nuuk i perioder – også selvom du bor i en anden by.

Du skal lære de samme ting, som retssekretærerne lærer. Det vil sige, at du lærer at bygge en sag op fra bunden og færdiggøre den efter domsafsigelse. Du kan dog ikke blive sat til at tage vagter eller få overtidsarbejde.

På TNI er der 7 skoleopholdsperioder og 7 praktikophold. Hvert praktikophold varer typisk 1 til 1 ½ måned afhængigt af, hvordan skoleperioderne bliver tilrettelagt.

Retsvæsenet er normeret til 4 elever.

Sidst opdateret: 26. januar 2024