Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom udmåling af antal mindstetimer - K 200/18

En 59-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 30 timers samfundstjeneste for underslæb.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om at dommen skulle opfylde mindstekravet på 40 timer i kriminalloven § 141, stk. 1, 1. pkt.

Under sagen gav anklagemyndigheden den 20. september 2018 afkald på anke. Den 24. september 2018 blev ankemeddelelsen om skærpelse af kredsrettens dom forkyndt for tiltalte.

Landsretten skulle således afgøre, hvorvidt anklagemyndighedens ankeafkald var bindende, hvilket var udgangspunktet da anken var til ugunst for tiltalte, eller om det kunne omgøres, som det var sket.

Landsrettens resultat

Landsretten admitterede undtagelsesvist anken i denne sag, og tiltalte blev idømt 40 timers samfundstjeneste.

I sin begrundelse anførte landsretten bl.a., at Politimesterens omgørelse af sin beslutning var sket inden for ankefristen, at landsretten ville afbøde en sanktionsfastsættelse, der ikke længere havde hjemmel i loven og at tiltalte havde erklæret sig enig i anklagemyndighedens påstand.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. januar 2019.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.

Sagsnummer: K 200/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer