Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 dec 2020

Grønlands Landsret

Bøde på 3.000 kr. og en betinget frakendelse af førerretten - K 172/19

En 47-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i overtrædelse af færdselsloven, for under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden at have undladt at udvise agtpågivenhed, idet han under tæt forbikørsel påkørte fodgænger og efterfølgende fortsatte uden at stoppe.

Kredsretten idømte ham en bøde på 2.500 kr og frakendte ham førerretten i et år.

Tiltalte blev også kendt skyldig i at have befølt en pige på brysterne og i skridtet uden på tøjet, samt forsøgt at få pigen til at beføle sit lem og kysse hende, alt imod hendes vilje. Kredsretten idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 9 måneder herfor.                    

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om forhøjelse af tillægsbøden til kr. 3.000.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte kredsrettens bevisresultat i forhold 1 og fandt, at tiltalte tillige havde gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 22 ved ikke at have udvist fornøden agtpågivenhed. Henset til, at tiltalte alene havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden i et tilfælde, fandtes der alene at være grundlag for at frakende ham førerretten betinget.

Landsretten frifandt tiltalte for blufærdighedskrænkelse, idet anklagemyndigheden ikke havde ført det til domfældelse nødvendige bevis for, at tiltalte skulle have gjort sig skyldig heri. Landsretten lagde vægt på, at pigens forklaring ikke fremstod tilstrækkelig sikker og konsistent og at det ikke med sikkerhed kunne fastslås, at pigen prøvede at modsætte sig handlingerne. På den baggrund blev tiltalte frifundet for overtrædelse af kriminalloven.

Tillægsbøden blev i øvrigt hævet til 3.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 24. oktober 2019

Sagsnummer: K 172/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer