Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 dec 2020

Grønlands Landsret

30 dage i anstalt for vold stadfæstet - K 003/19

En 48-årig mand blev af Qeqqata Kredsret idømt 30 dages betinget anstaltsanbringelse for overtrædelse af kriminallovens § 88 om vold.

Kredsretten fandt tiltalte skyldig i have nevet forurettede i armene, og frifandt ham for at have tildelt forurettede en lussing i ansigtet samt at have taget halsgreb med højre hånd og rystet hendes hoved.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en behandlingsdom på psykiatrisk afdeling på hospital i Grønland, idet tiltalte var omfattet af den personkreds omtalt i kriminallovens § 156. Tiltalte havde nedlagt påstand om advarsel. Henset til karakteren af den udøvede vold fandt kredsretten ikke grundlag for at idømme tiltalte en behandlingsdom og idømte ham derfor en betinget anbringelse i anstalt.

Grønlands landsret ophævede den 31. januar 2018 kredsrettens dom og hjemviste sagen til fornyet forhandling fra voteringstidspunktet, jf. retsplejelovens § 560, stk. 1. Kredsretten traf den 4. oktober 2018 på ny afgørelse i sagen og idømte tiltalte en behandlingsdom med en længstetid på 3 år. 

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom og bemærkede, at tiltalte fortsat opfyldte betingelserne i kriminallovens § 156, stk. 1, hvorfor det var nødvendigt at idømme foranstaltning efter kapitel 33 om særlige foranstaltninger over for psykisk syge kriminelle for at forebygge, at tiltalte ville begå yderligere lovovertrædelser.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. februar 2019.

Sagsnummer: K 003/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer