Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 dec 2020

Grønlands Landsret

60 dages anstaltsanbringelse for dyrkning af marihuana - K 006/19

En 49-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i at have fremstillet 540 gram marihuana, og ved at have dyrket og besiddet 43 cannabisplanter og cannabisstiklinger med det formål at fremstille et samlet skønnet udbytte på ikke under 1.225 gram marihuana

alt med henblik på videreoverdragelse.

Tiltalte erkendte at have dyrket planterne, men påstod at den skønnede mængde hash alene var på 103 gram. Kredsretten fandt tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, og lagde ved bevisvurderingen afgørende vægt på en erklæring fra Retskemisk afdeling, hvoraf beregningsmetoden fremgår.

Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i ved to tilfælde at have besiddet henholdsvis 2,9 gram hashmix til eget forbrug og 3,86 gram hash ligeledes til eget forbrug.

Kredsretten fastsatte foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 5 måneder, og konfiskerede marihuana, planter, udstyr samt den container, hvori planterne var blevet dyrket. Endvidere blev han dømt til at betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse af foranstaltningen.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens beregningsmodel og fandt tiltalte skyldig i besiddelse af samlet 1,7 kg marihuana. Landsretten fandt det imidlertid ikke bevist, at tiltaltes besiddelse af den fundne mængde marihuana var til brug for videreoverdragelse, idet formodningen for videresalg ikke var blevet bestyrket til trods for ransagning af tiltaltes bopæl, telefon, bankkonti, m.v. Henset hertil fandt landsretten, at foranstaltningen passende kunne fastsættes til 60 dages anbringelse i anstalten.

Statskassen blev pålagt at betale sagens omkostninger for landsretten.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. februar 2019

Sagsnummer: K 006/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer