Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse - bøde for dyrkning af hampplanter - K 004/19

En 57-årig mand var af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i besiddelse af 0,44 gram hash med henblik på videresalg samt 1.200 kr. i kontanter, der hidrørte fra salg af hash.

Han blev endvidere fundet skyldig i, på sin bopæl, at have opdyrket 10 fuldvoksne hampplanter ført et væksthus til dyrkning af hampeplanter med henblik på videresalg af hash. Anklagemyndigheden havde påstået, at den fundne mængde planter omregnet svarede til 345 gram hash. Kredsretten fandt det imidlertid alene bevist, at der var tale om en omregnet værdi på 100 gram og idømte ham herfor en bøde på 5.000 kr.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale. 

Landsrettens resultat

Ved anvendelse af den beregningsmodel som er gengivet i U2017.261H lagde landsretten til grund, at de fundne hampplanter, såfremt dyrkningen havde været af mere professionel karakter, omregnet ville have svaret til 285 gram marihuana. Da dyrkningen imidlertid ikke var af professionel karakter fandt landsretten grundlag for at fravige beregningsmodellen.

Da landsretten fastsætte mængden til under 300 gram, hvoraf størstedelen var til eget forbrug, blev foranstaltningen under hensyn til, at tiltalte tidligere var foranstaltet for ligeartet kriminalitet, udmålt til 7 dages betinget anstaltsanbringelse og en bøde på 5.000 kr., jf. lov om euforiserende stoffer § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf.§ 2, jf. liste A nr. 1, jf. til dels kriminallovens § 12.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. februar 2019

Sagsnummer: K 004/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer