Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse og vold - K 092/18

En 22-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2

Tiltalte var tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, men forholdet blev af kredsretten henført til nr. 2, idet kredsretten alene fandt det bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i kønslig omgang ved ulovlig tvang. Tiltalte var sammen med en 33-årig medtiltalt endvidere tiltalt for husfredskrænkelse, vold og trusler, men blev frifundet på grund af en fejlagtig tidsangivelse i anklageskriftet.

Kredsrettens dom blev af anklagemyndigheden anket med en principal påstand om hjemvisning på grund af sagsbehandlingsfejl i kredsretten, subsidiært skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten bemærkede indledningsvist, at sagen – der blev behandlet som en bevisanke – omfatter en helt ny bedømmelse af beviserne for tiltaltes skyld, hvorfor sagsbehandlingsfejl kun undtagelsesvist fører til hjemvisning. Det beror herefter på landsrettens bevisvurdering om kredsretten fejlagtigt har henført forhold 1 under kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 uden at gerningsindholdet har været realiseret. Det henhører ligeledes under landsrettens bevisvurdering om kredsretten har været i en vildfarelse i forhold til fravigelse af tiltalen for så vidt angår biomstændigheder. Dommen blev derfor ikke hjemvist.

Landsretten fandt det i forhold 1 alene bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i at have fastholdt forurettede og berørt hendes vagina uden på trusserne, og henførte forholdet til kriminallovens § 84, stk. 1, nr. 1, som det mindre i det mere.

Landsretten tillod berigtigelse af anklageskriftet og gerningstidspunktet blev ændret i sagens forhold 2, 3 og 4. Begge de tiltalte blev fundet skyldige i husfredskrænkelse og vold i sagens forhold 2 og 3. I forhold 4 blev den 33-årige tiltalte fundet skyldig i trusler, mens den 22-årige tiltalte blev frifundet.

Den 22-årige tiltalte blev foranstaltet med tre måneders anbringelse i anstalten, der blev gjort betinget med en prøvetid i to år. Tiltalte blev endvidere pålagt at betale en godtgørelse for tort til forurettede i sagens forhold 1.

Den 33-årige tiltalte blev foranstaltet med 60 dages anbringelse i anstalt, idet han tidligere var foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. marts 2019

Sagsnummer: K 092/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2