Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse mod 11-årig plejedatter - K 019/19

En 62-årig mand var af Qeqqa Kredsret blevet dømt for overtrædelse af kriminallovens § 84 om blufærdighedskrænkelse, ved at have befølt en 11-årig pige i skridtet uden på tøjet. Pigen var anbragt som plejebarn hos tiltalte.

Tiltalte havde tidligere været idømt 3 måneders anstaltsanbringelse for kønsligt forhold til barn under 15 år.

Tiltalte blev af kredsretten idømt en fællesforanstaltning på anstaltsanbringelse i 4 måneder samt betaling af tortgørelse til de forurettede.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Efter kredsrettens behandling af sagen havde tiltalte afsonet den tidligere dom på 3 måneders anstaltsanbringelse. Landsretten idømte derfor en foranstaltning, som var adskilt fra tiltaltes tidligere dom. Sagen blev afgjort med dissens, idet to af landsrettens dommere fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale. En dommer fandt ikke tiltalen bevist med tilstrækkelig sikkerhed.

Der blev afsagt dom efter flertallet og tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 30 dage, samt betaling af 5.000 kroner i tortgodtgørelse til forurettede.

Landsretten lagde blandt andet vægt på den betydelige aldersforskel mellem forurettede og tiltalte samt at forurettede var tiltaltes plejebarn.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. juni 2019.

Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

Sagsnummer: K 019/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer