Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 maj 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om forvaring for voldtægt af 10-årigt barnebarn - K 258/19

En 54-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt forvaring for at have udsat sin kones 10-årige barnebarn for voldtægt i mindst 15 tilfælde.

Domfældte nedlagde for landsretten påstand om, at han blev idømt en tidsbestemt anbringelse i anstalt på ikke over 6 år. Anklagemyndigheden påstod kredsrettens dom stadfæstet.

Landsrettens resultat

Sagen blev for landsretten alene behandlet som en udmålingsanke. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på grovheden af den begåede kriminalitet, idet der var tale om 15 tilfælde af voldtægt samt adskillige forsøg herpå. Landsretten lagde endvidere vægt på, at krænkelserne skete, mens pigen var i tiltaltes varetægt. Henset til oplysningerne om domfældtes person, herunder hans tidligere domme for ligeartet kriminalitet samt hans manglende empati, refleksionsevne, anger og skyldfølelse, og idet anbringelse i anstalt ikke skønnes at udgøre et hensigtsmæssigt grundlag for en foranstaltning med forebyggende sigte. Landsretten stadfæstede derfor kredsrettens dom anbringelse i forvaring. Forurettede i sagen blev tilkende en tortgodtgørelse på kr. 125.000 henset til antallet af overgreb samt den tidsmæssige udstrækning af overgrebene samt hendes unge alder.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. januar 2020

Sagsnummer: K 258/19

Landretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2

Kredsret forklaringer 3