Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 feb 2022

Grønlands Landsret

Dom til psykiatrisk behandling ophævet - K 148/20

Domfældte var i 2001 fundet skyldig i uforsvarlig omgang med farlige ting, tingsbeskadigelse og skyderi i bebygget område og var herfor idømt en behandlingsdom på dansk psykiatrisk hospital.

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. oktober 2020.

Domfældte blev ved Ilulissat Kredsrets dom af 17. januar 2001 idømt en dom til behandling på ubestemt tid på dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, således at den behandlende læge skal være bemyndiget til efter nærmere aftale med overlægen ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland at træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, samt under udskrivning tillige under tilsyn af Kriminalforsorgen, der i samråd med den behandlende læge skal være bemyndiget til at træffe bestemmelse om genindlæggelse i hospital. Foranstaltningen blev ved Nuuk Kredsrets dom af 5. maj 2004 opretholdt første gang.

Nuuk Kredsret opretholdt ved dom af 1. juni 2006 dommen af 5. maj 2004. Landsretten forstår konklusionen således, at den tidligere idømte foranstaltning blev anset for tilstrækkelig, jf. kriminallovens § 160, 1. pkt., og at der således ikke var tale om en samlet foranstaltning. Ved Nuuk Kredsrets dom af 22. september 2009 blev dommen af 1. juni 2006 opretholdt, hvilket tillige er sket ved Sermersooq Kredsrets dom af 1. februar 2013.

Ved Sermersooq Kredsrets beslutning af 29. juni 2016 blev foranstaltningen af 17. januar 2001 opretholdt. Kredsrettens beslutning blev den 31. august 2016 stadfæstet af Grønlands Landsret.

Da foranstaltningen af 17. januar 2001 ikke før end ved kredsrettens beslutning den 6. august 2020 er ophævet, må det lægges til grund, at det er den foranstaltning, der er til påkendelse i nærværende sag. Det er ligeledes den foranstaltning, som har været genstand for kredsrettens beslutning af 6. august 2020.

Af de grunde, som kredsretten har anført, tiltræder landsretten at foranstaltningen er ophævet som sket. Det forhold, at domfældte fortsat har behov for medicinsk behandling og støtte, kan ikke i sig selv føre til et andet resultat, idet behandlingen kan fortsætte i det sundhedsfaglige regi. Da der ikke i øvrigt er noget, der indikerer, at der er risiko for recidiv, findes det således ikke nødvendigt at opretholde foranstaltningen.

På den baggrund stadfæstes kredsrettens beslutning. 

 

Sagsnummer: K 148/20

Domme med forklaringer