Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 okt 2020

Grønlands Landsret

Hjemvisning i sag om forbud mod dobbelt kriminalforfølgning - K 055/19

En 39 årig mand var tidligere dømt for medvirken til indsmugling af hash. I sagen om indsmugling frifandt landsretten for konfiskation af 62.900 kr., idet beløbet ikke kunne stamme fra salg af den hash, som var indsmuglet, og som ikke var blevet solgt i Grønland.

Efterfølgende havde anklagemyndigheden anlagt en ny sag om narkotikahæleri med hensyn til de 62.900 kr. I sagen om narkotikahæleri blev der igen nedlagt påstand om konfiskation af de 62.900 kr.

Retten i Grønland afviste sagen om narkotikahæleri, fordi retten mente, at sagen stred mod forbuddet med dobbelt kriminalforfølgning.

Retten i Grønlands dom blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om, at sagen skulle hjemvises til behandling ved Retten i Grønland.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt, at det ikke var de samme fakta, der var afgørende i de to sager. Den første sag vedrørte, om der var bevis for, at den 39 årige mand havde medvirket til indførsel af de 2 kg hash, mens sagen om narkotikahæleri vedrørte, om manden på andet grundlag havde modtaget pengene som udbytte ved salg af noget andet hash. Det centrale element i bevisførelsen i de to sager var således forskelligt, idet bevisførelsen i den nyeste af sagerne ikke vil have noget med de 2 kg hash at gøre, men ville vedrøre, om anklagemyndigheden kunne bevise, at de 62.900 kr., som tiltalte ubestridt havde opbevaret i sit skab, var udbyttet fra salg af andet hash, og om betingelserne for konfiskation af beløbet som udbyttet fra dette salg efter kriminallovens § 166 var opfyldt. 

Landsretten mente herefter, at anklagemyndighedens tiltale og påstand om konfiskation i sagen om narkotikahæleri ikke var i strid med princippet om dobbelt retsforfølgning. Landsretten ophævede derfor dommen fra Retten i Grønland og hjemviste sagen til realitetsbehandling af spørgsmålet om tiltaltes skyld, og om betingelserne for konfiskation i givet fald er opfyldt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. oktober 2020

Sagsnummer: K 055/19

Domme med forklaringer