Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Hjemvisning i sag om forbud mod dobbelt kriminalforfølgning - K 055/19

En 39 årig mand var tidligere dømt for medvirken til indsmugling af hash. I sagen om indsmugling frifandt landsretten for konfiskation af 62.900 kr., idet beløbet ikke kunne stamme fra salg af den hash, som var indsmuglet, og som ikke var blevet solgt i Grønland.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. oktober 2020

Anklagemyndighedens tiltalerejsning og påstand om konfiskation i nærværende sag er derfor ikke i strid med princippet om dobbelt retsforfølgning. Landsretten ophæver derfor dommen fra Retten i Grønland af 18. februar 2019 og hjemviser sagen til realitetsbehandling af spørgsmålet om tiltaltes skyld, og om betingelserne for konfiskation i givet fald er opfyldt.

Det forhold, at landsretten i dommen af 10. november 2016 har tillagt tiltaltes opbevaring af de 2  kg hash betydning som et bevismoment ved vurderingen af skyldspørgsmålet, kan ikke føre til andet resultat, da landsretten netop har fastslået, at det ikke er bevist, at de 62.900 kr. er tiltaltes fortjeneste ved forhold 7, ligesom det forhold, at der nu under begge sager påstås udbyttekonfiskation heller ikke kan føre til  andet resultat, da påstanden som nævnt støttes på forskellige faktiske omstændigheder.

Efter udfaldet af sagen og oplysningerne i sagen i øvrigt skal statskassen betale sagens omkostninger for begge instanser.

Retten i Grønlands dom af 18. februar 2019 i sagen mod tiltalte ophæves, og sagen hjemvises til realitetsbehandling af spørgsmålet om tiltaltes skyld, og om betingelserne for konfiskation i givet fald er opfyldt.

 

 

Sagsnummer: K 055/19

Domme med forklaringer