Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 mar 2022

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder - K 175/20

En 34-årig mand var i Sermersooq kredsret idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder for at have skaffet sig samleje med sin niece, der var ude af stand til at modsætte sig på baggrund af søvn og beruselse. Manden blev endvidere dømt for at have voldtaget niecen,

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. november 2020

Landsretten er enig i kredsrettens resultat og derfor stadfæstes kredsrettens dom.

Landsretten finder ligesom kredsretten, at hendes forklaring er troværdig og skal lægges til grund for afgørelsen af sagen. Der er herved lagt vægt på, at hendes forklaring er detaljeret og vedholdende. Hun besvarer de stillede spørgsmål spontant og umiddelbart og uden at pynte på sine egne handlinger. Endvidere støttes hendes forklaring af forklaringerne fra vidnerne.

Landsretten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring, herunder hans forklaring om, hvorfor han gik ind på hendes værelse, da den forekommer usandsynlig, og da den ikke støttes af sagens øvrige omstændigheder og beviser. Landsretten finder endvidere, at hendes forklaring ikke afsvækkes af forklaringen fra tiltaltes ægtefælle, da hendes forklaring fremstår usikker og præget af efterrationalisering.

Herefter finder landsretten, at det kan lægges til grund, at tiltalte indledte et samleje med niecen, mens hun på grund af træthed og beruselse befandt sig i en døslignende tilstand og derfor var ude af stand til at modsætte sig samlejet. Samlejet fortsatte efter, at hun vågnede, men uden at hun gjorde modstand. Først da tiltalte forsøgte at få analt samleje med hende, gjorde hun tydelig modstand. Tiltalte og niecen er enige om, at hun gav udtryk for, at hun ikke ønskede at udføre oralsex på tiltalte. Efter hendes forklaring lægger landsretten til grund, at tiltalte herefter tvang hende til at udføre oralsex på ham, ved at han tog fat om hendes baghoved, indførte sin penis i hendes mund og førte hendes hoved frem og tilbage, mens hun forholdt sig passiv, fordi hun frygtede for at blive udsat for vold.

Under disse omstændigheder finder landsretten, at det er bevist, at tiltalte efter tilsnigelsen til samleje har tiltvunget sig andet seksuelt forhold med hende som beskrevet i anklageskriftet.

Landsretten finder endvidere, at det efter hendes forklaring om, at hun ikke medvirkede til den gennemførte oralsex, må lægges til grund, at tiltalte har indset, at dette skete mod hendes vilje, og at han derfor har haft forsæt til voldtægt ved andet seksuelt forhold.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten har lagt vægt på retspraksis for foranstaltninger i sager om voldtægt. Landsretten har i den forbindelse lagt vægt på, at tiltalte dømmes for både tilsnigelse til samleje og voldtægt ved andet kønsligt forhold.

Der er i skærpende retning endvidere lagt vægt på den tætte familierelation. Landsretten har desuden taget hensyn til, at der er gået mere end 2 år fra forholdet er begået og indtil den endelige afgørelse af sagen. Uanset den lage sagsbehandlingstid finder landsretten, at der på grund af sagens grovhed ikke er grundlag for at idømme en mildere sanktion.

Henset til sagens karakter og af de grunde, der er anført af kredsretten, stadfæstes kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 175/20

Domme med forklaringer