Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 mar 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ophævet og hjemvist - K 151/20

En 26-årig mand blev ved Qeqqa Kredsret tiltalt i 5 voldsforhold, alle begået over for en tidligere samlever.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. november 2020.

Tiltalte blev ved kredsrettens dom frifundet for vold i tre ud af fem forhold. I de to fældende forhold (sagens forhold 3 og 5) ses kredsretten ikke at have forholdt sig til hele tiltalen. Det er således uklart, i hvilket omfang tiltalte er fundet skyldig. I forhold 5, hvor tiltalen omhandler vold mod samlever ved at have sparket og tildelt hende ukendt antal slag på kroppen, samt at have truet hende ved at have sagt noget i stil med ” skal jeg smadre dit ansigt”, fremgår følgende af præmisserne i dommen:

”Vidnet forklarede til forholdet, at hun havde svaret igen i forbindelse med tiltaltes angreb – når han tildeler hende knytnæveslag så havde hun gjort det samme mod ham. Retten fik bevist, at hun i forholdet var blevet truet, idet hun forklarede, at når der var blevet udøvet vold mod hende, så havde tiltalte sagt, at såfremt hun sagde noget til andre så ville han smadre hendes ansigt.

På grundlag af forklaringerne fik retten det bevist, at tiltalte har begået overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold – 1. pkt. og § 98 trusler.”

Landsretten finder ikke, at det ud fra præmisserne kan udledes, i hvilket omfang den tiltalte er fundet skyldig, ligesom præmisserne vedrørende forhold 3 ikke ses at forholde sig til tiltaltes angivelige fastholdelse af sin samlever.

Generelt bemærker landsretten, at kredsrettens præmisser i dommen ikke i tilstrækkeligt omfang angiver de omstændigheder, der anses for bevist, og som lægges til grund for domfældelsen, jf. retsplejelovens § 477, stk. 1, nr. 1, ligesom de omstændigheder, der anses at mangle, og som fører til frifindelse, ikke er angivet, jf. § 477, stk. 2, nr. 1. 

For så vidt angår forhold 1 finder landsretten anledning til at bemærke, at retten efter bestemmelsen i retsplejelovens § 476, stk. 3, 1. og 2. pkt., har mulighed for at fravige tiltalen med hensyn til de biomstændigheder, f.eks. tid og sted, som er forbundet med tiltalen. Dette kræver dog, at retten skønner, at tiltalte også under forudsætning af en sådan afvigelse, har haft tilstrækkelig adgang til at forsvare sig.

Da landsrettens behandling af sagen ikke vedrører beviserne for tiltaltes skyld findes det rettest, at kredsrettens dom ophæves og hjemvises til fornyet behandling, jf. retsplejelovens § 560, stk. 1. Det findes tilstrækkeligt, at sagens fornyede behandling i kredsretten alene skal omfatte voteringen, jf. § 560, stk. 1, sidste pkt.

Kredsrettens dom ophæves og hjemvises til fornyet behandling.

 

Sagsnummer: K 151/20

Domme med forklaringer