Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

30 nov 2020

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ophævet og hjemvist - K 151/20

En 26-årig mand blev ved Qeqqa Kredsret tiltalt i 5 voldsforhold, alle begået over for en tidligere samlever.

Kredsretten frifandt den tiltalte i tre af forholdene, bl.a., med henvisning til, at det ikke er den korrekte adresse, der fremgår af anklageskriftet. Kredsretten fastsatte foranstaltningen til 2 måneders anbringelse i anstalt.  

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det ikke ud fra kredsrettens præmisser muligt at udlede, i hvilket omfang den tiltalte var fundet skyldig.

Landsretten bemærkede, at kredsrettens præmisser i dommen ikke i tilstrækkeligt omfang angiver de omstændigheder, der anses for bevist, og som lægges til grund for domfældelsen, jf. retsplejelovens § 477, stk. 1, nr. 1, ligesom de omstændigheder, der anses at mangle, og som fører til frifindelse, ikke er angivet, jf. § 477, stk. 2, nr. 1. 

Landsretten bemærkede derudover, at retten efter bestemmelsen i retsplejelovens § 476, stk. 3, 1. og 2. pkt., har mulighed for at fravige tiltalen med hensyn til de biomstændigheder, f.eks. tid og sted, som er forbundet med tiltalen.

Da landsrettens behandling af sagen ikke vedrørte beviserne for tiltaltes skyld fandt landsretten det rettest at ophæve kredsrettens dom og hjemvise den til fornyet behandling, jf. retsplejelovens § 560, stk. 1. Landsretten fandt det tilstrækkeligt, at sagens fornyede behandling i kredsretten alene skal omfatte voteringen, jf. § 560, stk. 1, sidste pkt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. november 2020.

Sagsnummer: K 151/20

Domme med forklaringer