Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 mar 2022

Grønlands Landsret

Tre måneders anbringelse for tre tilfælde af vold - K 139/20

En 47-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i tre tilfælde af vold og to tilfælde af tingsbeskadigelse.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. november 2020.

Ved Sermersooq Kredsrets dom af 9. december 2019 blev tiltalte fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens §§ 88 og 113 i henholdsvis tre og to tilfælde. Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke.

To voterende stemmer for, at foranstaltningen fastsættes til anbringelse i anstalt i 3 måneder. Disse voterende har lagt vægt på grovheden af den udøvede vold, at der er tale om spark og tramp mod hovedet, og at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet. Ved fastsættelsen af anbringelsens længde er det indgået som en formildende omstændighed, at forholdene er begået i henholdsvis 2016 og 2018. Dette findes imidlertid ikke i sig selv at burde føre til, at foranstaltningen gøres betinget eller at der idømmes dom til samfundstjeneste.

En voterende stemmer for, at foranstaltningen - navnlig henset til oplysningerne om tiltaltes personlige forhold og den ualmindeligt lange sagsbehandlingstid, der ikke kan tilskrives hans forhold - skal fastsættes til dom til samfundstjeneste. Det forhold, at han tidligere er foranstaltet for personfarlig kriminalitet, og at der i nærværende sag er tale om tre voldsforhold til samtidig påkendelse, kan ikke føre til et andet resultat. Denne voterende bemærker, at sagen i lange perioder har ligget stille, og at der, uanset der er tale om fem forhold, er tale om en ukompliceret sag.

Da der afsiges dom efter stemmeflertallet, idømmes tiltalte anbringelse i anstalt i 3 måneder.

Anklagemyndigheden har på vegne forurettede nedlagt påstand om erstatning på 3.000 kr. Beløbet angives at hidrøre fra bortskaffet tøj, pas, rygsæk, m.v. Da kravet hverken er helt eller delvist dokumenteret frifindes tiltalte herfor.

Kredsrettens dom ændres således, at foranstaltningen fastsættes til 3 måneders anbringelse i anstalt.

Tiltalte frifindes for den af anklagemyndigheden nedlagte påstand om erstatning på 3.000 kr.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 139/20

Domme med forklaringer