Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 mar 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt for domfældte - K 121/20

En 32-årig mand var af Sermersooq Kredsret i 2013 fundet skyldig i vold, voldtægt og trusler og blev herfor idømt anbringelse på ubestemt tid i anstalt i Grønland.

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. december 2020.

På baggrund af de foreliggende lægefaglige oplysninger samt oplysningerne om, at idømte endnu ikke har været på de anbefalede ledsagede udgange findes det rettest, at den af Grønlands Landsret den 3. februar 2014 idømte foranstaltning opretholdes, hvorfor landsretten kan tiltræde kredsrettens beslutning herom.

Landsretten har herved lagt betydelig vægt på karakteren af den begåede kriminalitet og idømtes personlighedsforstyrrelse, samt at det ikke på nuværende tidspunkt kan vurderes, hvordan han vil reagere i forhold til en gradvis udvidelse af frihedsgraderne, idet der ikke er igangsat et egentligt udslusningsforløb. Det er derudover indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at risikoen for recidiv alene vurderes som lav såfremt han er under tæt tilsyn på en tydelig og planlagt aktivitet, der er forberedt inden og aftalt med ham.

Landsretten har ved sin vurdering endvidere tillagt det betydning, at den terapeutiske behandling, som også efter idømtes eget udsagn har været gunstig for ham, er afbrudt, at det på nuværende tidspunkt er uklart, hvornår et nyt behandlingsforløb opstartes, og at behandlingen efter det oplyste synes væsentlig i forhold til imødegåelse af ny kriminalitet og udvikling i øvrigt i anbringelsesforløbet.

Det forhold, at idømte er indstillet på at undergive sig både alkohol- og øvrig misbrugsbehandling som et vilkår for prøveløsladelse, kan ikke føre til et andet resultat.

Da der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for en løsladelse, hverken helt eller på prøve, opretholdes foranstaltningen uændret.

Den af Grønlands Landsret den 3. februar 2014 idømte foranstaltning opretholdes uændret.

 

Sagsnummer: K 121/20

Domme med forklaringer