Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 dec 2020

Grønlands Landsret

Hærværk, tyveri af smykker samt seksuelt forhold til barn - K 173/20

En 29-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 1 år for i forening og efter forudgående aftale og/eller planlægning, at have skaffet sig adgang til museet,

ved at ødelægge en rude i et vindue og herefter ødelagde inventar i form af glasmontre, stole, reoler og elektronisk udstyr og beskadiget kunstgenstande, med skader til følge for ikke under 511.325,69 kr.

Forhold 2 i forbindelse med det i forhold 1 beskrevne hændelsesforløb at have stjålet smykker og kunstgenstande til en værdi af 10.550,00 kr.

I forhold 3 at have haft samleje med et barn, født den 16. oktober 2005, ikke mindre end 10 gange, selvom han var bekendt med hendes alder.

Tiltalte har påstået frifindelse i sagens forhold 1 og 2, samt rettens mildeste dom i forhold 3.

Tiltalte har påstået frifindelse for det nedlagte krav om erstatning, og har i øvrigt bestridt opgørelsen af kravet.

Landsrettens resultat

Forholdet vedrørende seksuelt forhold til barn er for landsretten alene behandlet som en udmålingsanke.

Forhold 1

Landsretten kan i det hele tiltræde kredsrettens skyldsvurdering vedrørende sagens forhold 1, hvorfor tiltalte findes skyldig i hærværk i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Forhold 2

Mod tiltaltes benægtelse finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis. Landsretten har herved lagt vægt på, at det ikke er bevist, at tiltalte havde kendskab til indholdet af tasken. Det forhold, at han på et tidspunkt holdt hendes taske for hende, er heller ikke i sig selv tilstrækkeligt til at kunne statuere forsæt til tyveri. Tiltalte vil på den baggrund være at frifinde i dette forhold.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten lagt vægt på, at der til samtidig påkendelse er tale om et groft tilfælde af hærværk og ikke mindre end 10 tilfælde af seksuelt forhold til mindreårig.

Landsretten har vedrørende det udøvede hærværk lagt vægt på, at der er tale om uerstattelige genstande, som ikke alene har en økonomisk værdi men også en betydelig samfundsmæssig værdi. I forhold til overtrædelsen af kriminallovens § 79 har landsretten lagt vægt på, at tiltalte på gerningstidspunktet var 27 år gammel. I formildende retning har landsretten lagt vægt på, at forholdet må betragtes som kærestelignende.

Det findes herefter rettest, at foranstaltningen fastsættes til 10 måneders anbringelse i anstalt. Henset til oplysningerne om grovheden af den begåede kriminalitet, er der ikke grundlag for at anbringelsen gøres betinget.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. december 2020

Sagsnummer: K 173/20

Domme med forklaringer