Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 apr 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 222/20

To mænd på hhv. 39 og 43 år var i Sermersooq Kredsret tiltalt for i forening at have haft samleje med en pige, der netop var fyldt 14 år. Den 39-årige mand blev også tiltalt for uberettiget at have videooptaget sit og den anden mands samleje med pigen, selvom pigen ikke havde givet samtykke.

Af Grønlands Landsrets dom af den 10. december 2020 fremgår følgende: 

De tiltalte1 blev ved Sermersooq Kredsrets dom af 16. juli 2020 frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til barn i sagens forhold 1. Tiltalte1 blev i forhold 2 endvidere frifundet for uberettiget at have optaget en video af sit og tiltalte2 samleje med pigen. Han blev i samme forhold fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografi. I forhold 3 og 4 blev tiltalte1 fundet skyldig i besiddelse af børnepornografi og krænkelse af offentlig myndighed.

Sagens forhold 1 og 2 har for landsretten været behandlet som en bevisanke, mens forhold 3 og 4 alene har været behandlet som en udmålingsanke.

Forhold 1

Af de grunde, som kredsretten har anført, kan landsretten tiltræde, at tiltalte2 er frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 79.

Landsretten finder imidlertid, at tiltalte1 har handlet uagtsomt i relation til pigens alder, idet landsretten på baggrund af pigens forklaring lægger til grund, at hun har besøgt ham flere gange, og at han således har haft rig lejlighed til at gøre sig bekendt med hendes alder. Det bemærkes hertil, at hun på det fremlagte foto fra juni 2016 tydeligt ligner en meget ung pige. Det forhold, at hendes udseende og ageren på videooptagelsen adskiller sig betydeligt herfra, kan ikke føre til et andet resultat.

Tiltalte1 er herefter skyldig i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale.

Forhold 2

Landsretten kan af de af kredsretten anførte grunde tiltræde, at tiltalte1 er frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 94, stk. 1, nr. 4, og at han er fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografi.

Forhold 3 og 4

Forholdene har som anført ovenfor alene været behandlet som udmålingsanke.

Henset til oplysningerne om tiltalte1 personlige forhold samt til de oplysninger om hans psykiske tilstand, som fremgår af erklæringen af 7. oktober 2019 fra Dronning Ingrids Hospital, stadfæstes kredsrettens fastsættelse af foranstaltningen. Landsretten finder således ikke med sikkerhed, at en dom til behandling på dansk psykiatrisk hospital på nuværende tidspunkt er nødvendig for at forebygge yderligere kriminalitet. Landsretten har i den forbindelse lagt vægt på, at tiltalte1 siden sin udskrivelse i juni 2020 fast har givet fremmøde hver 14. dag på A1 med henblik på at få sin depotmedicin, og at en ambulant psykiatrisk behandling således skønnes at være tilstrækkelig.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte1 tillige findes skyldig i sagens forhold 1, og at han til pigen skal betale 20.000 i godtgørelse for tort.

 

Sagsnummer: K 222/20

Domme med forklaringer