Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 3 måneder for hæleri - K 150/20

En 51-årig mand blev dømt for hæleri med hensyn til 305.500 kroner i kontanter, som manden vidste eller bestemt formodede stammede fra en kriminel overtrædelse. Han var frifundet i kredsretten.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. december 2020 fremgår følgende: 

Det lægges som ubestridt til grund, at politiet i Kangerlussuaq den 26. april 2016 fandt 300.500 kr. i tiltaltes indvejede bagage samt 5.000 kr. i hans lommer. Tiltalte har nægtet sig skyldig i hæleri og har forklaret, at de fundne penge hidrører fra spil på Oddset samt fra en opsparing. 

Henset til oplysningerne om tiltaltes indkomstforhold i årene forud for gerningstidspunktet må det uden anden dokumentation afvises, at kontanterne hidrører fra en opsparing. Landsretten har herved lagt vægt på, at han i 2015 alene har haft en beskeden skattepligtig indkomst på 43.556 kr., og at en opsparing i denne størrelsesorden som følge heraf vurderes som aldeles usandsynlig.

Til støtte for påstanden om, at kontanterne også stammer fra spil på Oddset har tiltalte indleveret en række vinderkuponer. Landsretten bemærker indledningsvist, at det er uklart hvem der har købt og indløst kuponerne, idet dette ikke fremgår af samme. Da det er sædvanligt, at vinderkuponer uden navn anvendes i forbindelse med hvidvask af kontantbeløb, kan kuponerne ikke uden yderligere understøttelse dokumentere, at de store kontantbeløb stammer fra spil.

Det bemærkes videre, at flere af kuponerne er købt og indløst i Nuuk, mens tiltalte ifølge oplysningerne fra Air Greenlands billetsystem angiveligt befandt sig i Danmark, ligesom der er fremlagt kuponer, der er købt og indløst i Danmark, mens tiltalte angiveligt befandt sig i Grønland.

På baggrund af ovenstående lægger landsretten til grund, at de 305.500 kr., der var i tiltaltes besiddelse den 26. april 2016, stammer fra et kriminelt forhold, hvorfor han findes skyldig i hæleri efter den rejste tiltale.

Udgangspunktet for fastsættelse af foranstaltningen i lignende sager er ubetinget anbringelse i anstalt. I denne sag finder landsretten, med henvisning til en samlet sagsbehandlingstid på mere end fire og et halvt år, der ikke kan tilskrives tiltalte, at anstaltsanbringelsen bør gøres betinget. Foranstaltningen fastsættes herefter til 3 måneders anbringelse, der gøres betinget med vilkår om et års prøvetid.

Da landsretten har fundet det bevist, at pengene hidrører fra et kriminelt forhold konfiskeres de i medfør af kriminallovens § 166, stk. 1, hvorfor anklagemyndighedens påstand herom tages til følge.

Da de fremlagte Oddsetkuponer også kan gøres til genstand for en forbrydelse, bl.a. til hvidvask af penge, konfiskeres disse tillige, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.

Med henvisning til den medgåede sagsbehandlingstid findes det rettest, at statskassen bærer sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1. 

Tiltalte foranstaltes med anbringelse i anstalt i 3 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

Hos tiltalte konfiskeres i alt 305.500 kr. samt de i sagen fremlagte Oddset kuponer.

 

Sagsnummer: K 150/20

Domme med forklaringer