Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

7.500 kroner i bøde for et oliespild på 1000 liter - K 068/20

Skadevolder blev af Qaasuitsup Kredsret idømt en bøde på 7.500 kroner for at have forårsaget oliespild på ikke under 1.000 liter i forbindelse med opfyldning af en varmestation i Aasiaat.

Kredsretten lagde ved vurderingen bl.a. vægt på, at skadevolders ansatte var bekendte med, at pumpen på varmestationen var defekt, men at påfyldningen desuagtet ikke blev overvåget konstant. Henset til den lange sagsbehandlingstid blev bøden nedsat. Skadevolder blev pålagt at betale sagens omkostninger.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte kredsrettens bevisresultat, idet landsretten lagde til grund, at hændelsesforløbet var som det blev fastslået i kredsrettens dom. Landsretten fandt det dog ikke godtgjort, at den spildte olie var blev udledt til vandløb, søer eller havet, hvorfor skadevolder blev frifundet for den del af tiltalen. Udledningen var imidlertid egnet til at forurene fjeldet og jorden, idet olien blev udledt direkte på jorden. Det forhold, at skadevolder havde forsøgt at opsamle en del af den udledte olie kunne ikke føre til et andet resultat. Ved fastsættelsen af bødens størrelse lagde landsretten vægt på mængden af den udledte olie, samt på den af skadevolder udviste uagtsomhed under påfyldningen, og forhøjede bøden til kr. 10.000 kr.

Skadevolder blev også for landsretten pålagt at betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 25. maj 2020.

Sagsnummer: K 068/20

Domme med forklaringer