Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønsligt forhold til barn under 15 år - K 069/20

En 25-årig mand blev i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79 ved at have haft samleje ikke mindre end 3 gange med en pige under 15 år.

Kredsretten lagde til grund, at samlejerne var sket frivilligt, og at tiltalte havde været af den overbevisning, at pigen var ældre end 15 år, idet han havde mødt hende til en fest, hvor der fandt udskænkning af alkohol sted. Kredsretten idømte tiltalte en betinget anbringelse i anstalt i 30 dage.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte kendte til pigens alder forud for samlejerne og lagde til grund, at parterne ikke havde haft samleje, efter tiltalte havde fået kendskab til pigens alder. Landsretten fandt dog, at tiltalte havde handlet uagtsomt i henhold til pigens alder.

To af landsrettens dommere voterede for, at tiltalte på baggrund af sine særdeles gode personlige forhold, alene skulle foranstaltes med en advarsel, jf. kriminallovens § 125. Disse dommere lagde herved bl.a. vægt på, at samlejerne havde fundet sted 1-2 måneder inden pigen fyldte 15 år.

En tredje dommer fandt det rettest, at tiltalte skulle foranstaltes med en betinget anbringelse i anstalt i 30 dage og stemte således for at stadfæste kredsrettens dom.

Da der blev afsagt dom efter stemmeflertallet blev tiltalte idømt en advarsel.

Tiltalte blev frifundet for at skulle betale godtgørelse for tort til pigen, idet landsretten efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder ikke fandt, at der var sket en sådan krænkelse af pigens person, at en godtgørelse for tort kunne komme på tale.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. maj 2020

Sagsnummer: K 069/20

Domme med forklaringer