Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om samleje med mindreårige - K 081/20

En 21-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt 3 måneders betinget anstaltsanbringelse for i to tilfælde at have haft samleje med mindreårige piger. Han blev endvidere pålagt at betale en tortgodtgørelse på kr. 5.000 til hver af pigerne.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. maj 2020

Tiltalte blev ved Qaasuitsoq Kredsrets dom af 17. juni 2019 idømt tre måneders betinget anstaltsanbringelse for to tilfælde af overtrædelse af kriminallovens § 79, samt to tilfælde af overtrædelse af kriminallovens § 102. Tiltalte blev ligeledes pålagt at betale tortgodtgørelse på 5.000 kr. til hver af de mindreårige piger, som han havde haft samleje med.

Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke, hvorfor landsretten alene har skullet tage stilling til foranstaltningsfastsættelsen.

På gerningstidspunktet i forhold 1 og 2 var tiltalte netop fyldt 16 år, mens de forurettede var 13 år. Tiltalte var på daværende tidspunkt kæreste med forurettede i sagens forhold 2. Udgangspunktet for fastsættelse af foranstaltning i sager om kønsligt forhold til mindreårige er anbringelse i anstalt, medmindre aldersforskellen ikke er nævneværdig, eller der er tale om et kærestelignende forhold.

Henset til den ualmindeligt lange sagsbehandlingstid, der ikke kan tilskrives tiltalte, samt til oplysningerne om, at han var kæreste med pigen på tidspunktet for samlejet, finder landsretten, at sagen helt undtagelsesvist kan afgøres med en advarsel, jf. kriminallovens § 125. Landsretten finder således, at en samlet sagsbehandlingstid på mere end fire og et halvt år for en ukompliceret sædelighedsforbrydelse, er en sagsbehandlingstid, der i al væsentlighed overstiger det rimelige, hvorfor tiltalte bør kompenseres herfor. Det er endvidere indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at tiltalte alene var 16 år på gerningstidspunktet.

Med henvisning til, at tiltalte var kæreste med pigen på tidspunktet for samlejet frifindes han for påstanden om betaling af tort til hende.

Kredsrettens dom stadfæstes for så vidt angår pligten til at betale tort til den anden pige. Der er herved lagt vægt på, at samlejet efter det til sagen oplyste ikke foregik efter ønske fra pigen.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte meddeles en advarsel.

Tiltalte frifindes for påstanden om betaling af tort til den anden pige.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

 

Sagsnummer: K 081/20

Domme med forklaringer