Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

Forvaringsdom opretholdt - K 216/18

Domfældte var i 2013 idømt forvaring på ubestemt for tredobbelt manddrab samt usømmelig omgang med lig. Domfældte nedlagde for kredsretten principalt påstand om, at foranstaltningen blev ændret til en behandlingsdom, subsidiært at foranstaltningen blev ophævet.

Ved beslutning af 18. juli 2018 opretholdt Qaasuitsoq Kredsret den idømte foranstaltning, idet den psykiatriske erklæring anbefalede, at dommen blev opretholdt. Kredsretten lagde endvidere vægt på grovheden af den begåede kriminalitet.

Domfældte nedlagde for landsretten påstand om løsladelse, subsidiært løsladelse på prøve.

Landsrettens resultat

På baggrund af den seneste udtalelse fra Retslægerådet samt fra Anstalten ved Herstedvester fandt landsretten, at der ikke på nuværende tidspunkt var grundlag for at løslade domfældte, hverken helt eller på prøve. Landsretten lagde til grund, at domfældte, efter de erklæringer, der var udarbejdet i sagen og efter Retslægerådets opfattelse, fortsat er psykisk ustabil og psykotisk, ligesom han opfattes som værende farlig. Landsretten opretholdt herefter den idømte foranstaltning.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. maj 2020.

Sagsnummer: K 216/18

Beslutning