Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 jul 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 253/19

En 42 årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 60 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen blev udsat og skulle bortfalde efter prøvetid på 1 år, hvis den tiltalte i prøvetiden ikke begik ny lovovertrædelse.

Tiltalte var dømt for at have slået forurettede adskillige gange i ansigtet og taget kvælertag.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om, at den tiltalte skulle idømmes en strengere foranstaltning.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med anklagemyndigheden i, at der var tale om en grov overtrædelse af kriminalloven, der som udgangspunkt burde foranstaltes med ubetinget anstaltsanbringelse. Det skulle endvidere tillægges vægt i skærpende retning, at tiltalte tidligere var idømt en længere anstaltsanbringelse for flere tilfælde af personfarlig kriminalitet.

Til støtte for en mildere foranstaltning lagde landsretten vægt på, at der var gået næsten 2 år fra forholdet var begået og indtil sagen blev behandlet i landsretten. Den lange sagsbehandlingstid skyldtes ikke tiltalte. Landsretten lagde desuden vægt på, at tiltalte havde gjort stor indsats for bearbejde sine traumer fra barndommen, og at han havde gode personlige forhold, da sagen blev behandlet i landsretten. Herefter blev foranstaltningen fastsat til samfundstjeneste i 80 timer, der skulle udføres inden for en længstetid på 8 måneder og tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år og 6 måneder. 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. juni 2020

Sagsnummer: K 253/19

Domme med forklaringer