Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt - K 090/20

Domfældte var i 2009 idømt en tidsubestemt behandlingsdom på et dansk psykiatrisk hospital for udøvelse af vold og trusler over for en tidligere samlever.

For kredsretten nedlagde domfældte påstand om ophævelse af den idømte foranstaltning med henvisning til, at hendes sygdom er livslang, at der ikke er udsigt til, at hun kommer til at få det bedre, og at der i øvrigt ikke er risiko for ny kriminalitet.

På baggrund af de lægefaglige oplysninger i sagen, herunder oplysningerne om, at domfældte inden for det seneste år havde været indlagt fire gange på grund af medicinsvigt samt oplysningerne om, at hun er udadreagerende ved medicinsvigt, fandt kredsretten grundlag for at opretholde foranstaltningen.

Domfældte kærede beslutningen til landsretten med påstand om løsladelse.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ligesom kredsretten vægt på oplysningerne om domfældtes seneste indlæggelser samt på oplysningerne om risikoen for recidiv, der i særlig høj grad er til stede, når hendes medicinindtag svigter. Landsretten bemærkede, at foranstaltningen fortsat må anses for formålstjenlig, så længe risikoen for ny kriminalitet ikke er nedbragt, og stadfæstede på den baggrund kredsrettens beslutning.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. juni 2020.

Sagsnummer: K 090/20

Domme med forklaringer