Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Frifundet i sag om voldtægt - K 240/19

En 63-årig mand var for Sermersooq Kredsret tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 og § 79 ved at have befølt sin samlevers barnebarn i skridtet under trusserne, ligesom han skulle have masturberet hendes kønsdele.

Anklagemyndigheden havde på vegne af forurettede nedlagt en påstand om godtgørelse for tort på i alt 80.000 kr.

På baggrund af den afspillede videoafhøring fandt kredsretten den tiltalte skyldig i at have befølt forurettedes kønsdele og derved krænket hendes blufærdighed, jf. kriminallovens § 84. Kredsretten fandt det dog ikke bevist, at tiltalte havde masturberet hendes kønsdele, hvorfor han blev frifundet for denne del af tiltalen. Kredsretten idømte tiltalte fem måneders ubetinget anbringelse i anstalt henset til, at han tidligere var foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Dommen blev anket til landsretten af anklageyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale, dog således at forholdet blev henført til kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3.

Landsrettens resultat

Også for landsretten blev der afspillet en videoafhøring af forurettede. Landsretten fandt det på baggrund heraf ikke for bevist, at tiltalte havde krænket forurettede seksuelt. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på, at forurettede ikke af egen drift forklarede om de påståede krænkelser, og at oplysningerne herom alene var afstedkommet på grund af den afhørende polititjenestemands ledende og direkte spørgsmål herom.

Uden tekniske beviser, der understøttede anklagemyndighedens påstand, og da videoen ikke i øvrigt kunne tillægges nævneværdig værdi, frifandt landsretten tiltalte i det hele.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. juni 2020.

Sagsnummer: K 240/19

Domme med forklaringer