Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 70 dage samt en bøde på 4.850 kr - K 108/20

En 22-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved i sin rygsæk at have været i besiddelse af 89,11 gram hash med henblik på videresalg samt overtrædelse af kriminallovens § 88 om vold.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. august 2020

Tiltalte blev ved Sermersooq Kredsrets dom af 19. august 2019 fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27 og blev herfor idømt en betinget anstaltsanbringelse i 70 dage samt en tillægsbøde på 9.000 kr. Tiltalte blev endvidere pålagt delvist at betale sagens omkostninger med 7.700 kr.

Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke.

Ved fastsættelse af foranstaltningen har landsretten lagt vægt på karakteren af den begåede kriminalitet, at tiltalte tidligere er dømt for vold, og at begge forhold i nærværende sag er begået i prøvetiden for den betingede dom. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at ingen af de idømte samfundstjenestetimer er afviklet.

Landsretten kan herefter tiltræde kredsrettens dom for så vidt angår foranstaltningsfastsættelsen.

I relation til de fastsatte sagsomkostninger for kredsretten finder landsretten, at tiltaltes andel heraf rettelig bør nedsættes til 50 %, hvorfor kredsrettens dom ændres i overensstemmelse hermed. 

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at de sagsomkostninger, som det påhviler tiltalte at betale for så vidt angår behandlingen for kredsretten, nedsættes til 4.850 kr.

Tiltalte skal betale halvdelen af sagsomkostningerne ved landsrettens behandling af sagen, idet den anden halvdel afholdes endeligt af statskassen.

 

Sagsnummer: K 108/20

Domme med forklaringer