Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 sep 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af ulovlig fangst - K 104/20

To mænd blev af Qaasuitsoq Kredsret hver idømt en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid og narhvaler § 7, idet de blev fundet skyldige i at have nedlagt en hvidhval uden at have haft fornøden licens hertil.

En tredje tiltalt blev frifundet henset til, at han havde en gyldig licens på tidspunktet for fangsten.

Kredsrettens dom blev anket af de tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at de tiltalte var på en fælles fangsttur, og at der herunder blev nedlagt i hvert fald en hvidhval. En tredje deltager havde licens til at skyde en narhval, og han havde udfyldt et indberetningsskema, hvoraf det fremgiver, at de to tiltalte deltog i fangsten. Landsretten frifandt de tiltalte, og bemærkede, at det forhold, at de tiltalte ikke var i besiddelse af en fælleslicens, som nævnt i bekendtgørelsens § 8, ikke kunne føre til et andet resultat, idet landsretten lagde til grund, at nedlæggelsen først er ulovlig, når den der indberetter fangsten, ikke er besiddelse af den fornødne licens.

De tiltalte blev herefter frifundet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. august 2020.

Sagsnummer: K 104/20

Domme med forklaringer