Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 dec 2020

Grønlands Landsret

Forvaringsdom opretholdt - K 123/20

En 33-årig mand blev af Sermersooq Kredsret i 2016 idømt forvaring på ubestemt tid i psykiatrisk ledet anstalt i Danmark for adskillige tilfælde af vold, trusler og forsøg på manddrab.

Domfældte var tidligere foranstaltet for ligeartet kriminalitet i et ikke ubetydeligt omfang. Sagen var indbragt for kredsretten i medfør af kriminallovens § 162, stk. 4, hvorefter anklagemyndigheden skal indbringe sagen om prøveløsladelse for retten senest 3 år efter dommen.

Domfældte var kort efter sin indsættelse på Herstedvester blevet overført til Retspsykiatrisk Afdeling Risskov, idet man havde fundet ham sindssyg.

Kredsretten opretholdt den idømte foranstaltning med henvisning til konklusionen i de lægefaglige udtalelser, hvilken Kriminalforsorgen havde tilsluttet sig, og som ikke anbefalede ændringer i foranstaltningen.

Domfældte kærede kredsrettens beslutning til landsretten, og nedlagde påstand om løsladelse, enten helt eller delvist.

Landsrettens resultat

Af de grunde, som kredsretten havde anført tiltrådte landsretten, at den idømte foranstaltning blev opretholdt. Landsretten bemærkede videre, at det forhold, at domfældte var blevet overført til en retspsykiatrisk afdeling på et hospital, og således ikke afsonede sin forvaringsdom på en psykiatrisk ledet anstalt, som bestemt af retten, ikke kunne føre til, at der skulle ske løsladelse enten helt eller delvist, idet overførslen ikke kunne betragtes som et påbegyndt udslusningsforløb.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. september 2020

Sagsnummer: K 123/20

Domme med forklaringer