Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 jan 2021

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 60 dage - K 208/20

En 37-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for at have kønslig forhold til barn under 15 år.

Af Grønlands Landsrets dom af  28. januar 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har forklaret, at han ikke kender pigen, og at det ikke ham, der har haft samleje med hende.

Pigen har til sagen forklaret, hvordan hun som 13-årig i sommeren 2018 havde fuldbyrdet samleje tre gange med en noget ældre mand, og at denne optankede hendes mobiltelefon flere gange med Tusass.

Efter bevisførelsen i sagen lægger landsretten til grund, at det var tiltalte, som havde samleje med pigen på gerningstidspunktet. Landsretten har herved lagt betydelig vægt på, at pigen under politiets videoafhøring af hende afgav en særdeles sikker og sammenhængende forklaring omkring det passerede, og at hun udpegede tiltalte som gerningsmanden ved navn. Landsretten har endvidere lagt vægt på pigens forklaring om, at det første samleje var sket i det hus, som tiltalte ifølge oplysningerne i det Centrale Personregister er tilmeldt med sin familie, og at de efterfølgende to samlejer fandt sted i et hus, som tiltaltes fætter ejer, og som tiltalte – også ifølge sin egen forklaring – tidligere har opholdt sig i.

Landsretten har derudover lagt vægt på, at det af oplysningerne fra Tele-Post fremgår, at tiltalte med sit mastercard i mindst ét tilfælde har betalt for Tusass til pigens mobiltelefon.

Det er endvidere indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at vidnet har forklaret, hvordan pigen fortalte hende, at hun var blevet misbrugt af sin mors grandonkels søn, at han havde tilbudt hende at optanke hendes mobiltelefon, og at han kontaktede hende om natten på telefonen.

På baggrund af ovenstående findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Henset til sagens art og karakter findes kredsrettens fastsættelse af foranstaltningen passende. Oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold og den lange sagsbehandlingstid, som ikke kan tilskrives ham, kan ikke i sig selv føre til, at foranstaltningen gøres betinget. Landsretten har herved navnlig lagt vægt på antallet af samlejer, og på den ganske betydelige aldersforskel mellem tiltalte og pigen.

Anklagemyndigheden har på vegne pigen nedlagt påstand om, at hun tilkendes en godtgørelse for tort på ikke under 20.000 kr.

Henset til, at der er tale om tre fuldbyrdede samlejer på et tidspunkt, hvor pigen kun var 13 år gammel, finder landsretten det imidlertid rettest, at godtgørelsen forhøjes til i alt 40.000 kr., som det påhviler tiltalte at betale.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 208/20

Domme med forklaringer