Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 jan 2021

Grønlands Landsret

Kredsrettens beslutning stadfæstes - K 002/21

En 30 årig mand er idømt for tre tilfælde af vold og et tilfælde af trusler. Det er alene spørgsmålet om, hvorvidt tilbageholdelsen skal ske i surrogat, der er genstand for nærværende afgørelse.

Af Grønlands Landsrets dom af  4. januar 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte har erklæret sig indforstået med, at han tilbageholdes i medfør af retsplejelovens § 359, stk. 1, nr. 1, litra a og stk. 1, nr. 2, litra b og c for tre tilfælde af vold og et tilfælde af trusler. Det er alene spørgsmålet om, hvorvidt tilbageholdelsen skal ske i surrogat, der er genstand for nærværende afgørelse.

Af retsplejelovens § 361, stk. 2, nr. 3, fremgår det, at retten kan træffe bestemmelse om, at tilbageholdelse skal ske i et egnet hjem eller institution, hvis tilbageholdelsens formål kan opnås herved. Bestemmelsen anvendes i praksis navnlig i sager om unge lovovertrædere, der henset til deres alder, kun undtagelsesvist kan idømmes anbringelse i anstalt.

Forsvareren har til støtte for påstanden om varetægtssurrogat henvist til, at sigtedes handicap kan føre til, at andre indsatte udnytter hans situation.

Af de grunde, som kredsretten har anført, og da oplysningerne om sigtedes handicap ikke i øvrigt kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten kredsrettens beslutning. Det bemærkes hertil, at det er Kriminalforsorgens opgave at sikre, at sikkerheden opretholdes for de indsatte i en anstalt, og at surrogatanbringelse i denne sag ikke kan ske alene med henvisning til frygt for, at dette ikke lader sig gøre.

Landsretten bemærker, at anklagemyndigheden har oplyst, at sigtede snarest muligt overføres fra detentionen til en regulær anstalt.

Kredsrettens beslutning stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 002/21

Beslutning med forklaringer