Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 maj 2022

Grønlands Landsret

Idømt 120 timers ulønnet samfundstjeneste for vold - K 150/21

En 35-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt 5 måneders anstaltsanbringelse for at have stukket en kvinde i maven med en medbragt kniv, hvorved kvinden pådrog sig en 12 mm bred og 4 cm dyb flænge i maveregionen. Tiltalte har principalt påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Af Grønlands Landsrets dom af den 11. oktober 2021 fremgår følgende:

Tiltalte og forurettede har på centrale punkter afgivet enslydende forklaringer om hændelsesforløbet. De har blandt andet begge forklaret, at tiltalte stak kvinden med en kniv, som beskrevet i anklageskriftets forhold et. 

Landsretten anser det ikke for godtgjort, at tiltalte blev angrebet eller havde grund til at tro, at kvinden ville angribe ham på en sådan måde, at knivstikket var nødvendigt for at afværge hendes angreb. Dog må det efter hendes forklaring lægges til grund, at de skændtes om penge, og at hun i den forbindelse optrådte aggressivt. 

Herefter anser landsretten det for bevist, at tiltalte er skyldig i grov vold ved knivstik i sagens forhold et. 

I sagens forhold 2 har tiltalte i kredsretten erkendt, at han uberettiget anmeldte til politiet, at en anden mand havde hævet 2.000 kr. på hans betalingskort. Efter sagens oplysninger må det lægges til grund, at tiltaltes betalingskort var i hans egen besiddelse, da han hævde beløbet, og at han ikke havde nærmere konkrete grunde til at antage, at manden havde haft kortet i besiddelse. Landsretten finder det derfor bevist, at tiltalte havde forsæt i hvert fald i form af dolus eventualis til falsk anmeldelse. Herefter anses tiltalte skyldig i sagens forhold to som beskrevet i anklageskriftet.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til samfundstjeneste i 120 timer, som skal udføres inden for en længstetid på 10 måneder, jf. kriminallovens §§ 88 og 59, jf. § 141, stk. 1. tiltalte undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år og 6 måneder, jf. kriminallovens § 141, stk. 2, 1. punktum.

Da kriminaliteten er begået under påvirkning af alkohol, og da tiltalte har oplyst, at han har haft svært ved at kontrollere sit alkoholforbrug, skal han i tilsynstiden afholde sig fra at misbruge alkohol, jf. kriminallovens § 136, nr. 1, jf. § 141, stk. 2, 3. punktum.

Ved fastsættelse af foranstaltningen har landsretten navnlig lagt vægt på, at tiltalte er dømt for en grov overtrædelse af kriminalloven ved at påføre kvinden et alvorligt knivstik. Grov vold ved knivstik bliver som udgangspunkt foranstaltet med anstaltsanbringelse i en længere periode. I formildende retning har landsretten lagt vægt på, at knivstikket må anses for at være sket som følge af en ophidselse, der var fremkaldt af kvinden.

Desuden har landsretten lagt vægt på, at sagen har haft en urimelig lang sagsbehandlingstid og på, at tiltalte nu har gode personlige forhold. 

Tiltalte idømmes 120 timers ulønnet samfundstjeneste, der skal udføres indenfor en længstetid på 10 måneder. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år og 6 måneder.

Tiltalte skal i tilsynstiden afholde sig fra at misbruge alkohol.

 

Sagsnummer: K 150/21

Domme med forklaringer