Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 nov 2021

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 30 dage for vold - K 194/21

En 22-årig pige blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 30 dage for at have skubbet en pige ind i en væg og efterfølgende, at have holdt hende i håret samtidig med hun slog hende flere gange i hovedet og på kroppen samt slog hendes hoved ind mod væggen, hvorved hun pådrog sig div. rifter/mærker.

Af Grønlands Landsrets dom af 5. november 2021 fremgår følgende: 

Efter forklaringerne fra sagens vidner og fra tiltalte, lægger landsretten til grund, at tiltalte ankom til den omhandlede lejlighed sammen med 2 andre. Sagens øvrige vidner befandt sig i lejlighedens stue, og de kunne ikke fra stuen se, hvad der foregik ved døren fra opgangen til lejligheden. Efter forklaringerne fra tiltalte og de to andre, som støttes af de dokumenterede billeder og de lægelige oplysninger, anser landsretten det for bevist, at tiltalte skubbede døren til lejligheden op på en voldsom måde, hvorved kvinden af døren blev væltet ind i væggen.

Landsretten finder, at tiltalte må have indset, at det i hvert fald var overvejende sandsynligt, at kvinden ville komme til skade ved, at døren blev skubbet så voldsomt ind i hende, at hun derved ville vælte ind i væggen, og landsretten finder derfor tiltalte skyldig i den del af tiltalen, der omhandler, at tiltalte skubbede kvinden ind i væggen.

Efter de afgivne forklaringer lægger landsretten endvidere til grund, at der opstod tumult, da kvinden rejste sig op, efter at hun var blevet skubbet ind i væggen, og at både kvinden og tiltalte under denne tumult hev hinanden i håret. Vidnerne har afgivet forskellige forklaringer om, hvorvidt det var kvinden eller tiltalte, der var mest aktiv under denne del af episoden, ligesom der er afgivet forskellige forklaringer om, hvorvidt tiltalte slog kvinden. Flere af vidnerne har forklaret, at de ikke kunne se den første del af episoden, og ingen af vidnerne har forklaret nærmere om, hvordan tiltalte skulle have slået kvinden. Herefter finder landsretten, at det ikke kan anses for bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at tiltalte har overtrådt kriminallovens bestemmelse om vold ved at have slået kvinden eller holdt hende i håret, og derfor frifindes hun for denne del af tiltalen.

Efter voldens karakter og henset til den lange sagsbehandlingstid sammenholdt med tiltaltes gode personlige forhold, fastsættes foranstaltningen til 30 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129, stk. 2.

Marie Jensen idømmes betinget anstaltsanbringelse i 30 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 194/21

Domme med forklaringer