Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 nov 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om narkotikahæleri - K 203/21

Tiltalte idømmes 20 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år. Hos tiltalte konfiskeres 70.000 kr.

Af Grønlands Landsrets dom af 3. november 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i hæleri for de 70.000 kr., som var vakuumpakket, og har vedrørende de 10.000 kr., som blev fundet på ham, forklaret, at de stammede fra salget af hans ejendele i Uummannaq.

Landsretten finder på denne baggrund og under hensyn til, at pengene blev opbevaret forskelligt under rejsen, ikke, at der er ført det til domfældelse fornødne bevis for, at de 10.000 kr. stammede fra en overtrædelse, der kan medføre et kriminalretligt ansvar.

Tiltalte findes herefter skyldig i hæleri for 70.000 kr., jf. kriminallovens § 111, stk. 1. Under hensyn til formuleringen af den rejste tiltale er der herefter ikke grundlag for at tage stilling til, hvorvidt der er tale om narkotikahæleri.

Foranstaltningen fastsættes til 20 dages anbringelse i anstalt, som gøres betinget med vilkår om 1 års prøvetid, jf. kriminallovens § 129, stk. 1 og 2.

Landsretten har ved fastsættelsen af foranstaltningen lagt vægt på forholdets karakter, og at der er tale om et ikke ubetydeligt pengebeløb.

Hos tiltalte konfiskeres 70.000 kr. i medfør af kriminallovens § 166, stk. 1.

Tiltalte idømmes 20 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

Hos tiltalte konfiskeres 70.000 kr.

 

Sagsnummer: K 203/21

Domme med forklaringer