Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jan 2022

Grønlands Landsret

3 års anbringelse i anstalt for vold og voldtægt - K 004/21

38-årig mand idømt 3 års anbringelse i anstalt for blandt andet voldtægt og vold.

Den 38-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i bl.a. et forhold om voldtægt og i flere forhold om vold. Han er blevet frifundet for to yderligere forhold om vold.

Kredsretten idømte den 38-årige mand 2 år og 8 måneders anbringelse i anstalten og betaling af 100.000 kr. i tortgodtgørelse til den forurettede vedrørende voldtægten.

Sagen blev anket af den 38-årige mand med påstand om frifindelse for voldtægt. Anklagemyndigheden ankede tillige domme med påstand om, at den 38-årige mand tillige dømmes for de to yderligere forhold om vold, som kredsretten havde frifundet ham for.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt den 38-årige skyldig i voldtægt og de to yderligere forhold om vold, og forhøjede foranstaltningen til anbringelse i anstalten i 3 år. Landsretten stadfæstede kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse.

Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a.:

Tiltalte er i kredsretten fundet skyldig i bl.a. et forhold om voldtægt og i flere forhold om vold. Han er blevet frifundet for to yderligere forhold om vold.

Sagen for landsretten angår, om tiltalte er skyldig i de to yderligere forhold om vold og i forholdet om voldtægt.

Med hensyn til de to forhold om vold, forhold 1 og 7, har den forurettede i begge forhold for kredsretten ikke kunnet redegøre nærmere for, hvad der skete i de to episoder. Hun har nu for landsretten afgivet en troværdig og detaljeret forklaring om have været udsat for vold, som støttes af de politiattester, som blev udarbejdet i forbindelse med politianmeldelserne af de to forhold. Hendes forklaring vedrørende forhold 7 støttes til dels også af tiltaltes forklaring om bl.a., at han fastholdt hende på sofaen.

Landsretten lægger herefter den forurettedes forklaring for landsretten om episoderne den 31. oktober 2018 og 30. oktober 2019 til grund. På den baggrund er det bevist, at tiltalte ved de anførte episoder begik vold mod den forurettede, som der er rejst tiltale for i forhold 1 og 7, jf. kriminallovens § 88 dog således, at tiltalte i forhold 1 frifindes for at have kastet rundt med hende.

Tiltalte har om forhold 13 – hvor han er tiltalt for den 2. juli 2020 at have begået voldtægt mod den forurettede kvinde i forbindelse med, at han udsatte hende for den vold, som han er fundet skyldig i i forhold 12 og 14 – forklaret, at han ikke kan huske, hvad der skete i forbindelse med episoden, og at han ikke ved, hvor de skader, der efterfølgende blev konstateret på ham, stammer fra.

Den forurettede har om episoden forklaret bl.a., at tiltalte kortvarigt stak sin penis ind i hendes vagina uden at få udløsning, og at han derefter havde flere af sine fingre op i hendes vagina.

Den forurettedes forklaring for landsretten om episoden den 2. juli 2020 har også været detaljeret og har fremstået troværdig. Forklaringen støttes af, at det ved en efterfølgende undersøgelse af hende foretaget af en læge, blev konstateret, at hun ved skedeåbningen havde en del mindre slimhindebristninger.

Landsretten lægger herefter også den forurettedes forklaring om episoden den 2. juli 2020 til grund, herunder at et samleje fandt sted. Landsretten bemærker, at det – under hensyn til den forurettedes forklaring om, at tiltalte kun kortvarigt trængte op i hende, og at han ikke fik udløsning – ikke kan føre til en anden vurdering, at tiltaltes DNA ikke blev påvist ved en prøve, der efterfølgende blev udtaget fra hendes vagina.

Landsretten tiltræder herefter kredsrettens afgørelse om, at tiltalte er skyldig i voldtægt som anført i den i forhold 13 rejste tiltale, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1.

Efter en samlet vurdering af overtrædelsernes karakter og omfang fastsættes foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 3 år. Landsretten har ved fastsættelsen navnlig lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i voldtægt og på grovheden af den vold, som han udøvede i forbindelse med voldtægten. Landsretten har endvidere lagt vægt på antallet af voldsforhold, som tiltalte nu er fundet skyldig i.

Kredsrettens afgørelse ændres således, at foranstaltningen forhøjes til anbringelse i anstalt i 3 år.

Landsretten er enig i kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse.

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse stadfæstes derfor.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. februar 2021.

Sagsnummer: K 004/21

Domme med forklaringer