Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 feb 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold og drab - K 006/21

Grønlands Landsret har den 16. februar 2021 fundet en 24-årig mand skyldig i at have sparket manden i hovedet, hvilket medførte blødning og hævelse ved mandens næse. Han er endvidere dømt for senere samme dag at have dræbt manden og en kvinde.

Af Grønlands Landsrets dom af den 16. februar 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for vold ved den 17. december 2019 at have sparket manden i hovedet, hvilket medførte blødning og hævelse ved mandens næse.

Han er endvidere dømt for senere samme dag at have dræbt manden og kvinden. Drabet af den afdøde mand skete ved, at afdøde blev stukket ikke under 39 gange med forskellige knive blandt andet i ryggen, og ved stump vold mod afdødes hoved, hvorved, der skete knusning af hans kranieknogler. Drabet af den afdøde kvinde er sket ved, at tiltalte stak hende ikke under 70 gange med forskellige knive blandt andet i hoved, bryst, ryg og arm. Endvidere har tiltalte delvist overskåret hendes hals samt udøvet stump vold mod blandt andet hendes hoved.

Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen finder landsretten, at der især skal lægges vægt på, at der er tale om særdeles rå og brutale drab, hvor ofrene har været udsat for grov vold og adskillige knivstik. Efter tiltaltes forklaring og det der i øvrigt at kommet frem under sagen, må det lægges til grund, at drabene er sket spontant, og at ofrene var sagesløse.

Af den retspsykiatriske erklæring fremgår blandt andet, at tiltalte er afvigende, umoden og har ringe evne til at sætte sig ind i andres tanker og følelser. Det fremgår endvidere af erklæringen, at det ikke har været muligt for retspsykiateren at bringe ham til at reflektere over egne tanker og følelser i forbindelse med dårlige hændelser. Det fremgår desuden af den retspsykiatriske erklæring, at tiltalte skønnes at udgøre en sådan fare for andre menneskers liv, helbred eller velfærd, at man bør overveje at bringe kriminallovens § 161 i anvendelse.

Retslægerådet har udtalt, at der kan være grunde til at antage, at tiltalte kan frembyde en betydelig og måske endog nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, i særdeleshed under påvirkning af alkohol, og at anvendelse af forvaring kan være påkrævet for at forebygge denne fare.Uanset, at retslægerådet ikke med sikkerhed har udtalt, at tiltalte udgør en nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, finder landsretten, at det efter en samlet vurdering af sagens oplysninger må antages, at han udgør en sådan fare. Landsretten har især lagt vægt på de lægelige oplysninger om tiltaltes karakterafvigelse, at volden er sket helt umotiveret og mod sagesløse personer, den særdeles rå og brutale måde drabene er sket på sammenholdt med, at hændelserne er sket kort tid efter, at tiltalte i kredsretten var dømt for vold mod sin daværende kæreste.

Landsretten finder, at der ikke kan idømmes en anden foranstaltning, som giver tilstrækkelig sikkerhed, og at anvendelse af forvaring derfor må anses som nødvendig for at forebygge denne fare.

Herefter, og da kredsrettens dom må forstås, som en fællesforanstaltning, der tillige omhandler de forhold, er omfattet af Grønlands Landsrets dom af 14. januar 2020, stadfæstes kredsrettens dom

Sagsnummer: K 006/21

Domme med forklaringer