Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 jan 2022

Grønlands Landsret

Fareforvoldelse fik tilsyn af de sociale myndigheder - K 011/21

17-årig blev idømt tilsyn af de sociale myndigheder med en længstetid på 2 år for fareforvoldelse ved at have skudt efter et hus på, hvor der opholdt sig personer

Den 17-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i fareforvoldelse ved i april 2020 i Ukkusissat med en jagtriffel på kort afstand at have skudt mindst 3 gange i retning mod et hus, hvor 4 andre personer opholdt sig.

Kredsretten idømte den 17-årige tilsyn af de sociale myndigheder med en længstetid på 2 år.

Under ankesagen nedlagde anklagemyndigheden påstand om skærpelse således, at den 17-årige idømmes anstaltsanbringelse.

Den 17-årige nedlagde påstand om stadfæstelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at den 17-årige skulle foranstaltes med tilsyn af de sociale myndigheder som sket.

Landsretten anførte i sin begrundelse:

Efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og omfang og tiltaltes personlige forhold, finder landsretten, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at tiltalte, der er under 18 år, i medfør af kriminallovens § 144, stk. 2, skal idømmes anstaltsanbringelse.

Landsretten tiltræder, at foranstaltningen i medfør af kriminallovens § 152 er fastsat til tilsyn af de sociale myndigheder med en længstetid på 2 år og nærmere angivne vilkår 011som sket i kredsretten.

Landsretten har taget hensyn til, at en foranstaltning efter kriminallovens § 152 efter oplysningerne om tiltaltes personlige og sociale forhold må anses for bedst egnet til at modvirke yderligere lovovertrædelser og ikke er uforenelig med den begåede kriminalitet.

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 11. marts 2021.

Sagsnummer: K 011/21

Domme med forklaringer