Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 jan 2022

Grønlands Landsret

5 års anbringelse i anstalt for blandt andet 6 voldtægter - K 037/21

54-årig mand idømt 5 års anbringelse i anstalt for blandt andet 6 voldtægter mod sin steddatter, som da var under 15 år.

Den 54-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i flere seksuelle krænkelser mod sin steddatter begået i perioden 2010-2019 i Uummannaq, herunder 6 voldtægter ved fuldbyrdet samleje.

Kredsretten idømte den 54-årige mand 5 års anbringelse i anstalten og betaling af 150.000 kr. i tortgodtgørelse til steddatteren.

Dommen blev anket af den 54-årige mand med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden ankede også dommen med påstand om skærpelse

Landsrettens resultat

Under ankesagen i landsretten, der blev behandlet med en juridisk dommer og to domsmænd stemte to voterende for at domfælde den 54-årige mand i samme omfang som i kredsretten, mens en voterende stemte for at frifinde tiltalte.

Den 54-årige mand blev herefter fundet skyldig.

De voterende var enige om at stadfæste kredsrettens udmåling af foranstaltning og forhøje tortgodtgørelsen til 200.000 kr.

Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a.:

Tiltalte er af kredsretten fundet skyldig i at have begået seksuelle krænkelser i perioden 2010-2019 over for sin steddatter, født i 2005, herunder flere voldtægter med samleje. Kredsretten har idømt tiltalte 5 års anstaltsanbringelse og betaling af 150.000 kr. i tortgodtgørelse.

Sagen for landsretten angår tiltaltes anke med påstand om frifindelse.

Skyldsspørgsmålet:

Den forurettede, tiltaltes steddatter, har for landsretten forklaret, at tiltalte i 2014 i to tilfælde tvang hende til at masturbere sit lem. Hun har også forklaret om, at tiltalte i perioden fra 2010-2019 i flere tilfælde befølte hende på bl.a. hendes kønsdele. Hun har endvidere forklaret om, at hun 6 gange i 2019 blev voldtaget med fuldbyrdet samleje af tiltalte. De seneste af de seksuelle krænkelser, hun har forklaret om, fandt sted i november og december 2019. Få måneder efter – i februar 2020 – sendte steddatteren en sms-besked til sin mor, hvor hun beskrev en del af de krænkelser, som tiltalen angår, og hvor hun udtrykte sin vrede over tiltaltes adfærd. Sms-beskeden førte til, at moderen omkring samme tidspunkt indgav en politianmeldelse til politiet i Uummannaq. Moderen har forklaret, at hendes datter forud for anmeldelsen klarede sig dårligere i skolen, trak sig tilbage for sig selv, og at moderen havde på fornemmelsen, at der var noget galt med hendes datter. Moderen har endvidere forklaret om, at hendes datter i – i hvert fald et tilfælde – forud for sms-beskeden, forsøgte at tale med moderen om, at der var noget galt. Moderen har også forklaret, at hende og tiltalte i årene op til anmeldelsen ikke længere delte soveværelse. Tiltaltes søn har forklaret, at steddatteren i juli 2019 fortalte om, at tiltalte havde misbrugt hende, men at han dog ikke troede på det.

Heroverfor står tiltaltes forklaring om, at han levede en lykkelig og kærlig familietilværelse med moderen, og hendes to døtre frem til, at moderen indgav anmeldelsen til politiet, og at anmeldelsen kom som et chok for ham. Tiltalte har forklaret, at det ikke er korrekt, når politiet i en afhøringsrapport fra en afhøring foretaget lige efter anmeldelsen noterede, at tiltalte skulle have forklaret, at steddatteren i to tilfælde havde frivilligt samleje med ham. Tiltalte har endvidere forklaret, at han ikke havde sine læsebriller med på politistationen, og derfor fik rapporten oplæst. Tiltalte har forklaret, at politimanden, der oplæste rapporten for ham, ikke oplæste de omtalte dele af rapporten om tiltaltes forklaring om et frivilligt samleje. Han har siden fastholdt, at han aldrig har haft samleje med sin steddatter eller krænket hende seksuelt. Tiltaltes bror og søn har forklaret, at de, i de perioder, hvor de var i Uummannaq, oplevede, at tiltalte havde et godt forhold til sin steddatter.

To voterende udtaler:

Vi finder, at forurettedes forklaring for landsretten har fremstået detaljeret og troværdig, og er konsistent med den forklaring, som hun afgav for kredsretten, og stemmer overens med indholdet af den nævnte sms-besked. Hendes forklaring støttes af hendes mors observationer af, at forurettede i en periode forud for anmeldelsen havde det dårligt og var indelukket. Forurettedes forklaring støttes endvidere af tiltaltes søns forklaring om, at forurettede allerede i sommeren 2019 fortalte om, at tiltalte havde misbrugt hende.

Vi lægger derfor – ligesom kredsretten – forurettedes forklaring til grund i sin helhed.

Herefter finder vi det vedrørende forhold 1 bevist, at tiltalte i to tilfælde i 2013-2014 på en nærmere angiven adresse tvang forurettede, der på dette tidspunkt var 8-9 år, til at masturbere sit lem.

I det anførte omfang finder vi tiltalte skyldig i forhold 1 for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 3 og § 80, stk. 2.

Vedrørende forhold 2 finder vi det bevist, at tiltalte på adskillige adresser i Uummannaq i et tilfælde i hvert af årene 2010, 2012 og 2013 befølte forurettede på bl.a. baller og kønsdele, og at det i november og december 2019 skete i adskillige tilfælde.

I det anførte omfang finder vi, at tiltalte er skyldig i den i forhold 2 rejste tiltale for overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1.

Vedrørende forhold 3 finder vi det bevist, at tiltalte to gange i februar 2019 og fire gange i august 2019 med anvendelse af den i situationen fornødne vold eller trussel herom overvandt forurettede og tiltvang sig samleje med hende.

I det anførte omfang finder vi tiltalte skyldig i den i forhold 3 rejste tiltale for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, § 79 og § 80, stk. 2

Efter bevisførelsen og anklagemyndighedens påstand stemmer vi for at frifinde tiltalte i forhold 4.

En voterende udtaler:

Jeg finder, at der ikke alene med forurettedes forklaring er ført det til domsfældelse fornødne bevis for, at tiltalte har begået nogen del af det, der er rejst tiltale for.

Jeg lægger herved vægt på, at anklagemyndigheden burde have søgt sagen nærmere oplyst ved at sikre forurettedes iPhone med de notater, hun har forklaret om. Anklagemyndigheden burde endvidere have indhentet oplysninger fra skolen og sundhedsvæsenet for at understøtte eller afkræfte forurettedes mistrivsel. Endvidere burde forurettedes kæreste og søster have været afhørt til sagen for at belyse sagen nærmere.

Jeg stemmer derfor for at frifinde tiltalte i sin helhed for den rejste tiltale.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Sanktionsfastsættelsen:

Samtlige voterende udtaler:

De seksuelle overgreb er begået mod tiltaltes steddatter, mens hun var i alderen fra 5 år til knap 15 år. Herefter og efter karakteren og omfanget af de seksuelle overgreb, som tiltalte har begået, tiltræder landsretten, at foranstaltningen er fastsat som sket til anbringelse i anstalt i 5 år.

Tortgodtgørelse:

Den af kredsretten fastsatte tortgodtgørelse forhøjes til 200.000 kr. Landsretten har herved lagt vægt på de samme momenter, som er indgået ved udmålingen af foranstaltningen. Landsretten har endvidere taget hensyn til, at dele af de seksuelle krænkelser, som tiltalte er fundet skyldig i, har fundet sted efter den 1. april 2018, hvor lov nr. 140 af 28. februar 2018 trådte i kraft i Danmark, og hvorved hvor der skete en generel forhøjelse af godtgørelsesniveauet ved seksuelle krænkelser og en yderligere forhøjelse af niveauet ved fuldbyrdet voldtægt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. marts 2021.

Sagsnummer: K 037/21

Domme med forklaringer