Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 feb 2022

Grønlands Landsret

2 unge idømt hhv. betinget anstaltsanbringelse - K 081/21

To unge på da hhv. 17 og 18 år blev i kredsretten fundet skyldige i hhv. vold i forening og 2 spark på den samme forurettede. De blev idømt hhv. idømt tilsyn af de sociale myndigheder og en betinget anstaltsanbringelse i 60 dage.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. april 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er ved kredsretten fundet skyldig i at have overtrådt kriminallovens § 88 ved i forening med tiltalte 2 at have taget kvælertag på forurettede, væltet ham omkuld på jorden og efterfølgende sparket og trampet på forurettede og endvidere i overtrædelse af kriminallovens § 98 ved i den forbindelse at have fremsat trusler mod forurettede.

Tiltalte 2 er i kredsretten dømt alene for to gange at have sparket forurettede i forening med tiltalte 1.

Sagen for landsretten er behandlet som en udmålingsanke. 

Med hensyn til fastsættelsen af foranstaltning for tiltalte finder landsretten efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og omfang og hans personlige forhold, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at han, der var under 18 år, da kredsretten afsagde dom, i medfør af kriminallovens § 144, stk. 2, skal idømmes anstaltsanbringelse.

Landsretten tiltræder, at foranstaltningen i medfør af kriminallovens § 152 er fastsat til tilsyn af de sociale myndigheder med en længstetid på 2 år, og således at han skal undergive sig de forskrifter, som de sociale myndigheder pålægger ham.

Landsretten har taget hensyn til, at en foranstaltning efter kriminallovens § 152 efter oplysningerne om hans personlige og sociale forhold må anses for bedst egnet til at modvirke yderligere lovovertrædelser og ikke er uforenelig med den begåede kriminalitet.

Efter en samlet vurdering af den kriminalitet, som tiltalte 1 er fundet skyldig i, herunder at der alene er sket domfældelse for to spark, som efter bevisførelsen kun har udgjort en mindre del af den udøvede vold, forhøjes foranstaltningen for ham til 60 dages anstaltsanbringelse. Landsretten har ved udmålingen som formildende omstændighed lagt vægt på tiltalte 2 gode personlige forhold og unge alder. 

To voterende stemmer for at gøre foranstaltningen for tiltalte 1 betinget.

En voterende finder, at der efter voldens grovhed ikke er grundlag for at gøre foranstaltningen betinget, og stemmer derfor for at gøre foranstaltningen ubetinget.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet således at tiltalte 1 idømmes 60 dages betinget anbringelse i anstalten.

 

Sagsnummer: K 081/20

Domme med forklaringer