Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 098/21

En 34-årig man blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for vold mod en kvinde og et barn.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. maj 2021 fremgår følgende: 

Spørgsmålet om tilsidesættelse af videoafhøringen af pigen er også rejst for landsretten. Landsretten finder ligesom kredsretten, at der ikke er grundlag for at antage, at der er sket sagsbehandlingsfejl i forbindelse med videooptagelsen af pigens forklaring, som skal føre til, at videoafhøringen ikke kan benyttes som bevis i sagen. Landsretten har blandt andet lagt vægt på pigens oplysninger om, at hendes mor ikke var kæreste med tiltalte, da pigen blev afhørt til sagen, at sagen er anmeldt til politiet af moderen kort tid før afhøringen pigen, og at det fremgår af sagen, at moderen var orienteret om videoafhøringen.

Efter pigens og tiltaltes forklaringer lægger landsretten til grund, at tiltalte ville flytte pigen i forbindelse med, at han havde en uoverensstemmelse med pigens mor, og at tiltalte derfor skubbede pigen i ryggen. Som følge af skubbet mistede pigen balancen og satte sig på et skostativ. Under de beskrevne omstændigheder finder landsretten, at skubbet må anses som en overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. punktum om vold.

Landsretten finder endvidere, at det efter beskrivelsen af omstændighederne må lægges til grund, at tiltalte har anset det for overvejende sandsynligt, at pigen ville blive inddraget i voldsepisoden, som skete i en lille entre, hvor de alle tre befandt sig, og at han dermed har haft sandsynlighedsforsæt til vold. Herefter stadfæstes kredsrettens dom om skyldsspørgsmålet i sagens forhold 2.

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist med tilstrækkelig sikkerhed, at kvinden har fået tildelt knytnæveslag i sagens forhold 3, og derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet også i forhold 3.

Landsretten finder, at der som udgangspunkt skal idømmes ubetinget anstaltsanbringelse i sager af denne karakter. Der er endvidere enighed om, at det er skærpende, at der har været et barn involveret i voldsepisoden den 9. februar 2020.

Navnlig under hensyn til tiltaltes personlige forhold finder to af rettens medlemmer, at foranstaltningen skal fastsættes til 50 timers samfundstjeneste, der skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder, og at tiltalte skal undergives tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år, jf. kriminallovens § 88, 1. punktum, jf. § 141.

En dommer finder, navnlig under hensyn til, at tiltalte er dømt for vold mod et barn, at kredsrettens dom skal stadfæstes.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte idømmes 50 timers samfundstjeneste, som skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder. Endvidere undergives tiltalte tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.

 

Sagsnummer: K 098/21

Domme med forklaringer