Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 maj 2022

Grønlands Landsret

To piger og en mand idømt anstaltsanbringelse for grov vold - K 021/21

De tiltalte, to piger på godt 20 år og en 32-årig mand blev i kredsretten idømt hhv. 1 år, 1 år og 1 år og 1 måneds anstaltsanbringelse for meget grov vold begået mod en mand i mandens hjem. Den 32-årige mand blev frifundet for at have fremsat trusler i forbindelse med voldsforholdet.

Anklagemyndigheden nedlagde under ankesagen påstand om skærpelse af foranstaltningen for alle de tre tiltalte.

De tre tiltalte påstod sagen hjemvist under henvisning til, at det under den forurettedes forklaring for kredsretten kom frem, at der skulle have været en nærmere angivet fjerde gerningsmand, hvilket han havde oplyst til kommunefogeden, men at politiet havde undladt at foretage efterforskning på baggrund af denne oplysning, ligesom forsvarerne ikke havde været bekendt med at der havde været en fjerde gerningsmand forud for sagens behandling i kredsretten.

Landsrettens resultat

Den fjerde gerningsmand var ikke blevet inddraget under ankesagen, og de tiltalte, der ikke havde forklaret om en fjerde gerningsmand i kredsretten, undlod at udtale sig under ankesagen. Landsretten fandt, at det ikke på baggrund af den usikre forklaring fra den forurettede om, at han havde forklaret om den fjerde gerningsmand til kommunefogeden – men ikke til politiet – var grundlag for at antage, at anklagemyndigheden havde begået en fejl. Landsretten fandt endvidere, at betingelserne for at afsige realitetsdom, uanset at der måtte have været en fjerde gerningsmand, var til stede.

Landsretten stadfæstede kredsrettens bevisresultat og udmåling med den ændring, at den 32-åriges foranstaltning blev skærpet til 1 år og 3 måneder, som tillige omfattede en tidligere betinget dom, idet forholdet var begået i prøvetiden.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. maj 2021.

Sagsnummer: K 021/21

Domme med forklaringer