Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 mar 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af færdselslovens - K 014/21

En 39 årig mand blev i kredsretten idømt til en bøde på 10.350,00 kr og frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 1 år og 6 måneder fra endelig dom.

Af Grønlands Landsrets dom af 22. juni 2021 fremgår følgende: 

I overensstemmelse med tiltaltes erkendelse, som støttes af de dokumenterede beviser, herunder af den retskemiske erklæring, anser landsretten det for bevist, at tiltalte har kørt spirituskørsel som beskrevet i anklageskriftet.

Anklageskriftet fremtræder som en standardblanket, anklagemyndigheden blandt andet anvender som bødeforlæg i sager om spirituskørsel. Det fremgår af anklageskriftet, at tiltaltes tiltales for overtrædelse af færdselslovens § 9, stk. 1, ved på et nærmere angivet tid og sted at have ført et nærmere bestemt motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille. Det fremgår endvidere af anklageskriftet, at anklagemyndigheden mener, at sagen skal afgøres med en bøde og en ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år og 6 måneder.

Herefter finder landsretten, at tiltalte i tilstrækkelig grad har haft mulighed for at forberede sit forsvar, selv om anklageskriftet ikke fuldt ud lever op til kravene i retsplejelovens § 437, stk. 2 og 3. Derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Efter retspraksis foranstaltes spirituskørsel med en bøde på 3 ugers løn og ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år og 6 måneder, når alkoholkoncentrationen i blodet overstiger 1,20 promille, og når der er tale om førstegangstilfælde.

Spirituskørslen skete den 24. maj 2018, og den lange sagsbehandlingstid skyldes ikke tiltaltes forhold. Da der er tale om en ukompliceret kriminalsag, skal tiltalte kompenseres med en mildere foranstaltning, fordi sagsbehandlingstiden overstiger det rimelige.

Af de grunde, der er anført af kredsretten, og da tiltaltes udtalelse under hovedforhandlingen om hans indkomstforhold i 2018 ikke har en sådan sikkerhed eller klarhed, at der er grundlag for at ændre størrelsen af den bøde, som kredsretten har idømt, stadfæstes kredsrettens udmåling af foranstaltningen.

Det er endvidere fast praksis, at en sagsbehandlingstid på omkring 3 år ikke udgør tilstrækkeligt grundlag for at fravige praksis om frakendelse af førerretten. Herefter, og da omstændighederne ved spirituskørslen og tiltaltes gode personlige forhold ikke kan anses for sådanne særligt formildende omstændigheder, at der er grundlag for at fravige praksis for frakendelse af førerretten, stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 014/21

Domme med forklaringer