Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 feb 2022

Grønlands Landsret

Krænkelse af offentlig myndighed - K 154/21

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte idømmes 30 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter 1 år, hvis tiltalte ikke begår ny lovovertrædelse i prøvetiden.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. juli 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for at have krænket offentlig myndighed den 13. juli 2019 ved at sparke tjenestegørende politibetjent på hagen, hvorved hun pådrog sig rifter. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Landsretten anser krænkelse af offentlig myndighed ved at sparke en tjenestegørende politibetjent i kæberegionen for at være en grov overtrædelse af kriminalloven, der som udgangspunkt bør medføre ubetinget anstaltsanbringelse.

Henset til den lange sagsbehandlingstid og tiltaltes gode personlige forhold finder landsretten, at foranstaltningen i denne sag skal fastsættes til 30 dages anstaltsanbringelse, som undtagelsesvist gøres betinget med en prøvetid på 1 år. jf. kriminallovens § 37, jf. § 129.

 

Sagsnummer: K 154/21

Domme med forklaringer