Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 mar 2022

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse - K 055/21 + K 137/21

En 45-årige mand blev i Qeqqa Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have befølt en pige, født den 7. december 2010 på maven, i skridtet og på bagdelen, hvilket var egnet til at krænke pigens blufærdighed.

Af Grønlands Landsrets dom af 20. august 2021 fremgår følgende: 

Landsretten finder, at pigen har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring, der er understøttet af sagens øvrige omstændigheder. Hendes forklaring fremstår alderssvarende, uden overdrivelser og understøttes af hendes mimik og kropssprog. Landsretten finder det derfor bevist, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 84, stk. 1, som det fremgår af anklageskriftet og stadfæster derfor kredsrettens dom af 16. november 2020 for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

Landsretten finder, at kvinden har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring, der er understøttet af sagens øvrige omstændigheder herunder af tiltaltes egen og de øvrige vidners forklaring om hans sindstilstand og sammenholdt med fund af kniv, rifler og patroner. På baggrund af samme finder landsretten, at tiltalte måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at der var en patron i riflen, da han trykkede af mod kvinden. Landsretten finder det derfor bevist, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 86, stk. 1, jf. § 12, som det fremgår af anklageskriftet og stadfæster derfor kredsrettens dom af 25. marts 2021 for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

Landsretten finder, at pigen har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring i sagen, der er understøttet af samtlige øvrige vidneforklaringer for såvel kredsret som landsret. Landsretten finder det derfor bevist, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 98, som det fremgår af anklageskriftet og stadfæster derfor kredsrettens dom af 25. marts 2021 for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

For så vidt angår foranstaltningen skal landsretten udmåle en samlet foranstaltning for kredsrettens domme af 16. november 2020 og 25. marts 2021. Foranstaltningen for forsøg på manddrab fastsættes efter praksis som udgangspunkt til anbringelse i anstalt i 3 år. Landsretten har ikke fundet grundlag for at fravige dette udgangspunkt hverken i skærpende eller formildende retning. Henset til karakteren og grovheden af tiltaltes overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1 og § 98 fastsættes den samlede foranstaltning herefter til anbringelse i anstalt i 3 år og 3 måneder, jf. kriminallovens § 84, stk. 1, § 86, stk. 1, jf. § 12, § 98 og politivedtægten for Qeqqata Kommunia § 12, stk. 2 og stk. 4. 

Landsretten stadfæster kredsrettens afgørelse om godtgørelse for tort på 10.000 kr. til pigen, jf. erstatningsansvarslovens § 26.

Landsretten tager anklagemyndighedens påstand om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166, stk. 2.

Tiltalte, idømmes anbringelse i anstalt i 3 år og tre måneder.

Landsretten stadfæster kredsrettens dom om godtgørelse for tort til pigen.

Hos tiltalte konfiskeres 1 stk. Marlin Riffel kaliber 22 med patron (koster nr. 1 og 2), 1 stk. Savage riffel kaliber 223 med magasin (koster 3 og 5), samt 1 stk. metalkniv (koster nr. 4).

 

Sagsnummer: K 055/21 + K 137/21

Domme med forklaringer